Arenys de Munt: La CUP insta a ERC a fer front comú per salvar les Masies de Ca l’Espàrrec

La CUP ha endegat gestions per a cercar la col·laboració d'ERC amb l'objectiu de salvar definitivament les Masies de Ca l'Espàrrec. La candidatura rupturista va […]La CUP ha endegat gestions per a cercar la col·laboració d'ERC amb l'objectiu de salvar definitivament les Masies de Ca l'Espàrrec. La candidatura rupturista va enviar una carta, que us reproduïm més avall, el passat 4 de gener. Us informem també, cronològicament, de les actuacions que ha realitzat la CUP en defensa d'aquest espai.


Et volem informar de les gestions que hem endegat per tal de cercar la col·laboració d'ERC per mirar de salvar definitivament les masies de Ca l'Espàrrec. I a aquest efecte t'adjuntem la carta que els hi varem adreçar en data 4 de gener.

Som conscients que l'aturada de l'enderroc és momentània però caldria poder aturar-lo de forma definitiva.

Tots dos grups polítics, quan ens varem presentar a les eleccions municipals, coincidíem en la proposta programàtica de salvar les masies i tots dos hem fet actuacions per tal de preservar-les. Per tant, el més lògic és que ara, que sembla que la voluntat de l'Equip de Govern (AM2000-CiU-PSC/PSOE) és més ferma per enderrocar-les, busquem punts de contacte per evitar-ho.

Nosaltres considerem que encara no s'han esgotat totes les accions a fer per tal de salvar aquests edificis. Algunes, per poder-les dur a terme, hem de sumar el nostre regidor als d'ERC, d'altres s'han de fer des del Parlament i d'altres des del Govern de la Generalitat.

És per aquest motiu que els hi hem dirigit una carta per tal de trobar la col·laboració necessària i imprescindible si volem salvar les masies. També t'hem de dir que fins a avui, 14 de gener, encara no s'ha fet cap reunió i estem a l'espera de poder-la fer.

També t'adjuntem una relació de totes les actuacions que hem fet, de forma individual, fins al moment respecte a aquesta problemàtica.

Et continuarem informant.

ACTUACIONS QUE S'HAN FET DES DE LA CUP AL VOLTANT DE LA PROBLEMÀTICA DE LES

CASES DE CA L'ESPÀRREC.

16-06-2007

Es constitueix el nou Ajuntament, amb un regidor de la CUP.

03-07-2007

Presentem moció, en Comissió Informativa, per tal de suspendre temporalment

el desenvolupament de la Unitat d'Actuació número 10, per mirar de trobar la

millor solució per salvaguardar els dos edificis de Ca l'Esparrec. La moció

és rebutjada per l'Equip de Govern i impedeixen amb els seu vots que vagi al

Ple del 10 de juliol.

03-07-2007

Arrel d'aquesta acció ens assabentem que ja s'ha demanat l'enderroc en data

15 de maig del 2007 i que estan a punt de respondre afirmativament..

Juliol 2007

Gestionem amb el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i l'AADIPA (Agrupació

d'Arquitectes per a la defensa i la intervenció en el patrimoni

arquitectònic) el seu posicionament al voltant d'aquests edificis.

Juliol 2007

S'efectuen varies accions davant de la Direcció General del Patrimoni

Cultural, depenent del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la

Generalitat, per comprovar quin és l'estat jurídic d'aquestes cases.

Negociem la seva inclusió en l'inventari del patrimoni Arquitectònic de la

Generalitat.

26-07-2007

Presentem a l'Ajuntament un proposta de reordenació urbanistica dins de la

mateixa Unitat d'Actuació que possibilitaria preservar les dues

edificacions.

03-08-2007

Arrel de les nostres gestions, l'AADIPA fa una petició a l'Ajuntament

d'Arenys de Munt per tal conservar i preservar aquests edificis. També

sol·liciten a l'Ajuntament autorització per realitzar un informe per

determinar el valor arquitectònic i patrimonial del conjunt. Aquesta petició

és denegada per l'Ajuntament.

13-08-2007

Les edificacions són incloses a l'inventari del patrimoni Arquitectònic del

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat i ho

certifiquen a petició nostra.

28-08-2007

L'Equip de Govern rebutja les propostes presentades en data 26-07-2007.

Evidenciem davant del tècnics municipals que la llicencia d'enderroc

incompleix l'art. 224 del Pla General d'Arenys de Munt i exigim que es

denegi la llicencia d'enderroc fins al seu estricte compliment.

29-08-2007

Es denega la sol·licitud d'enderroc de les cases segons l'argument aportat

per la CUP.

30-08-2007

Presentem dues mocions per preservar les masies: 'PROPOSTA PER SUSPENDRE

TEMPORALMENT O MODIFICAR EL DESENVOLUPAMENT DE LA UA10 "RAMBLA EIXAMPLE",

PER TROBAR LA MILLOR ALTERNATIVA PER SALVAR ELS DOS EDIFICIS DE CA

L'ESPÀRREC' i 'PROPOSTA PER DECLARAR-LES BENS CULTURAL D'INTERÈS LOCAL'.

06-09-2007

Es realitza el Ple en el que les dues propostes són denegades per l'Equip de

Govern.

06-09-2007

Realitzem en el Ple tot un seguit de Preguntes per aclarir i determinar

responsabilitats polítiques en tota la problemàtica de Ca l'Espàrrec.

26-11-2007

Demanem a l'Ajuntament que l'arquitecta assessora municipal realitzi un

informe que avaluï el valor patrimonial i arquitectònic de les masies.

Demanem que es realitzi un informe similar per part de l'empresa Arquolític

Terra Sub, S.L. Demanem que s'autoritzi a l'AADIPA a redactar l'informe que

havien sol·licitat en data 3 d'agost.

28-12-2007

Rebem resposta. Es denegen les dues primeres peticions i s'autoritza a

l'AADIPA a realitzar l'informe sempre que no representi cap despesa per

l'Ajuntament.

31-12-2007

Presentem Recurs de Reposició contra la decisió de l'Equip de Govern

d'autoritzar l'enderroc de les dues edificacions malgrat d'incompliment del

Pla General i aturem, momentàniament, el seu enderroc.

04-01-2008

Proposem a ERC treballar conjuntament per tal d'explorar totes les opcions

possibles per tal de salvar les dues masies i per treure el màxim rendiment

del seu potencial, polític, parlamentari i governamental.

08-01-2008

Contactem amb l'AADIPA per tal que efectuïn l'informe arquitectònic i

patrimonial que van demanar en data 3 d'agost.

Candidatura d'Unitat Popular – Arenys de Munt

Servei de Premsa


 


 


 


A ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA


Arenys de Munt


Assumpte: ACTUACIONS A FER PER INTENTAR SALVAR ELS EDIFICIS DE CA


L’ESPÀRREC.


Companys,


Ja deveu saber que hem presentat recurs de reposició contra la decisió de l'Equip de Govern


d’autoritzar l’enderroc dels dos edificis de Ca l'Espàrrec, a fi d’aturar-ne, amb aquesta mesura,


encara que momentàniament, l’enderroc.


Aquest tràmit administratiu, junt amb la seva resposta, ens dóna un marge de temps escàs, però


molt important i valuosíssim, per intentar fer accions per tal d’evitar que aquests dos edificis


desapareguin.


Tant vosaltres com nosaltres hem estat els únics grups polítics amb representació que hem


evidenciat clarament la voluntat de salvar aquestes edificacions. I, tots dos, en varem fer un


element programàtic de les nostres candidatures.


Al nostre entendre, encara hi ha un camp ampli d’actuacions a realitzar per tal de preservar-les.


És per això que us proposem poder col—laborar en aquesta voluntat comuna, atès que vosaltres


disposeu de grup al Parlament, formeu part del Govern de la Generalitat i disposeu d’assessors i


advocats que treballen al vostre partit. Allà on nosaltres estem limitats, vosaltres disposeu d’un


ampli marge de maniobra.


Per això, us volem proposar les següents actuacions a fer que, considerem, estan al vostre abast


i que seria interessant que poguéssiu endegar:


· Que la Direcció General del Patrimoni Cultural, depenent del Dep. de Cultura de la


Generalitat, que és a mans d’ERC, faci una petició expressa i clara a l’Ajuntament


d’Arenys de Munt per declarar les dues edificacions BCIL (Bens Culturals d’Interès


Local).


· Que aquest mateix Dep. de Cultura emeti els informes necessaris perquè el Parlament


de Catalunya elabori una resolució per tal que aquestes edificacions siguin declarades


BCIL. En aquest sentit, l’ascendència que té ERC sobre la resta de grups que formen el


govern d’entesa és important, ja que sense vosaltres ells no serien al govern de la


Generalitat. Per tant, una petita concessió com aquesta hauria de ser fàcil d’aconseguir


per part del Grup Parlamentari d’ERC.


· Que a petició del vostre Grup Parlamentari, la Direcció General d’Urbanisme elabori un


informe per dictaminar si l’edificabilitat de la finca es pot reajustar per tal de preservar


les masies.


· Posar a disposició dels vostres serveis jurídics i dels vostres advocats tot l’expedient


que afecta aquesta unitat d’actuació perquè puguin analitzar i valorar totes les


2


irregularitats polítiques i administratives que s’han produït des del desembre del 2001,


amb l’aprovació inicial del Pla General, fins al 19 de novembre del 2007, amb


l’autorització de l’enderroc de les dues cases. En aquest sentit és interessant tenir en


compte el cas de Calafell que, a partir d’un dictamen d’il—legalitat elaborat pel jurista de


la Universitat Pompeu Fabra, Josep Mir, s’ha anul—lat el desenvolupament urbanístic


d’una zona d’aquest poble, deixant sense indemnització a la promotora per una


vulneració de la normativa. No cal dir que la participació d’ERC en aquesta decisió ha


estat relevant.


Aquestes són unes actuacions que van més enllà de l’actuació municipal, però que des d’Arenys


de Munt es poden incitar a realitzar-se.


Hi ha una altra actuació que sí que és al nostre abast poder realitzar de forma immediata i és que


l’arquitecta assessora municipal realitzi un informe per avaluar el valor patrimonial i arquitectònic


de les masies.


Nosaltres ja hem demanat aquest informe a l’Equip de Govern, però la seva resposta ha estat


que aquesta petició ha d’estar recolzada per 1/3 de la totalitat dels regidors per poder-se dur a


terme. Evidentment: la voluntat de l’Equip de Govern és de no fer l’informe, ja que si realment la


tinguessin no haurien donat com a resposta una qüestió tècnica, ja que ells poden decidir fer-ho


sense aquest recolzament o amb el seu recolzament ja se superaria el terç necessari.


Per superar aquesta barrera que ens han posat caldria afegir a la petició del nostre regidor la


petició dels vostres.


Esperem i confiem que donareu resposta a aquesta petició de col—laboració, entenent que el


temps que tenim per actuar és molt limitat i que el que us demanem és molt urgent, però una de


les premisses dels partits polítics és treballar pels la defensa dels interessos col—lectius i contra


l’especulació immobiliària (nosaltres considerem que treballar per preservar aquestes masies és


treballar per la defensa del territori). Una altra premisa és fer tot el possible, dins de la legalitat,


per aconseguir portar a terme el programa electoral pel qual es van presentar als electors.


Atentament,


Xavier Mas Troyano i Jordi Bilbeny Alzina


Membres designats per a representar a l’Assemblea de la Candidatura d’Unitat Popular


Arenys de Munt, 4 de gener del 2008

18 de gener de 2008