Arenys de Munt: La CUP presenta al·legacions als pressupostos municipals

Després d’una anàlisi estricta i rigorosa dels pressupostos, hem detectat la vulneració de 5 normatives legals, que s’incompleixen en 7 supòsits diferents, a part de […]


Després d’una anàlisi estricta i rigorosa dels pressupostos, hem detectat la vulneració de 5 normatives legals, que s’incompleixen en 7 supòsits diferents, a part de diferents irregularitats, que en total representen 14 al·legacions contra el pressupost per aquest any 2010.

D’aquestes al·legacions et podem destacar la intenció que té l’Equip de Govern de superar el dèficit previst per al 2010, de 888.459,16€, amb un ingrés fictici (inexistent a hores d’ara i que no serà realitzable, si és que ho és en algun moment, fins d’aquí força temps) d’1.008.426,49 amb la capitalització d’un suposat  ‘cànon de l’aigua’.

 
Aquesta capitalització, es presenta com un ingrés patrimonial que s’utilitza per pagar despeses corrents. Fet que vulnera la llei de les Hisendes Locals. Els ingressos patrimonials només es poden utilitzar per realitzar inversions o per cancel·lar deutes, mai per pagar despeses corrents.
 
També se’ns presenta aquesta partida com un ingrés per ‘cànon de l’aigua’, d’avançament de 25 anys de cànon, quan en realitat es tracta d’un préstec encobert. Fet que vulnera la llei General d’Estabilitat Pressupostaria.
 
I també se’ns presenta com un benefici del qual haurà de gaudir l’empresa que aconsegueixi la concessió del servei quan les taxes municipals, el cobrament del rebut de l’aigua està regulat per una taxa municipal, mai poden representar una recaptació superior al cost del servei que s’està oferint. Tal com regula la llei de Taxes i Preus Públics. Una recaptació superior seria un benefici per una empresa concessionària a costa dels veïns, quan aquest només estan obligats a pagar el cost del servei.
 
Respecte a la taxa municipal sobre l’aigua (taxa número 19) cal destacar que no s’imputa cap recaptació en el pressupost, malgrat estar regulada, quan si que ho hauria de fer, incomplint la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya i la Llei d’Hisendes Locals.
 
També volem destacar que en aquestes al·legacions es fan tres peticions molt concretes per resoldre la greu situació econòmica en la qual es troba l’Ajuntament d’Arenys de Munt:
· La realització d’un Pla d’Estalvi que possibiliti reduir les despeses que actualment s’estan pagant en 1.000.000,00 € anual, reduint-les en tots els apartats pressupostaris, des de ‘Personal’, ‘Endeutament’, ‘Despeses Corrents’, ‘Serveis’, fins a ‘Inversions’
· La realització d’un Pla per la reducció de l’endeutament que situï la xifra del deute en 3.000.000,00€ en tres anys (volem recordar que actualment és de 6.600.000€)
· El compromís per escrit de no apujar els impostos, concretament l’IBI, durant els 3 propers anys.
 
La no portada a la pràctica de les dues primeres peticions comportarà obligatòriament l’increment de l’IBI  i aquest ja ha estat calculat en l’informe d’intervenció en un 40% per al 2012.
 
 
Candidatura d’Unitat Popular – Arenys de Munt
Servei de Premsa
22 de juny de 2010