Arenys de Munt: Al·legacion al conveni amb FECSA-ENDESA

La CUP d’Arenys de Munt ha presentat al·legacions contra la decisió del Ple de ratificar el conveni que va signar l’Ajuntament amb la companyia FECSA-ENDESA. […]La CUP d’Arenys de Munt ha presentat al·legacions contra la decisió del

Ple de ratificar el conveni que va signar l’Ajuntament amb la companyia

FECSA-ENDESA.


 

Aquestes al·legacions s’han presentat atès que existeixen una gran quantitat d’irregularitats en la tramitació administrativa d’aquest conveni, que les podràs trobar en el document adjunt, però que es poden fonamentar bàsicament en que:

 

·         S’ha vulnerat el procediment administratiu, atès que encara hores d’ara no es disposa del text del conveni a signar, malgrat que el termini per presentar al·legacions contra el mateix ja ha expirat. Per tant, encara no es coneix quin serà el text definitiu d’aquest conveni i s’ha hagut de treballar sobre un esborrany.

·         Incompliment de la legislació actual ja que no s’ha realitzat cap estudi d’impacte ambiental, ni s’ha aconseguit cap autorització per part del Dep. d’Industria de la Generalitat que avali la nova línia elèctrica a construir que es cita en el document. 

·         Per canvi d’ús d’uns terrenys municipals destinats a serveis per a ser destinats a industria elèctrica, sense cap estudi o informe tècnic.

·         Per vulneració de la Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques, ja que l’Ajuntament no ha complert la seva obligació de protegir i defensar el seu patrimoni al lliurar uns terrenys municipals a una empresa privada per menys del seu valor peritat.

·         Per ocupació d’uns terrenys per part de FECSA-ENDESA a canvi d’una contraprestació que aquesta empresa ja està obligada a realitzar al municipi. Per tant, aquesta contraprestació no és tal.

·         Per vulneració de la legislació actual sobre el sector elèctric, per imputar a l’Ajuntament com a contraprestació una millora a la xarxa elèctrica quan aquesta millora hauria de ser a càrrec de la pròpia companyia elèctrica.

·         Per vulneració del caràcter reglat de l’atorgament de les llicències d’obres pels compromisos que l’Ajuntament adquireix al signar aquest conveni.

(la resta d’al·legacions fins a 26 les trobaràs en el document adjunt)

 

Ateses les rellevància de les al·legacions presentades la CUP ha sol·licitat a l’Ajuntament aturar el tràmit d’aprovació o ratificació d’aquest conveni, requerir una nova taxació del terreny municipal a lliurar i tornar a presentar a Ple la proposta de conveni a signar amb FECSA-ENDESA.

28 de novembre de 2008