Blanes: Ja té Ordenança de Civisme, o hauríem de dir de «cinisme»?

El passat 9 de juny l’Ajuntament de Blanes va aprovar inicialment per Ple la nova  Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana de Blanes. Més […]El passat 9 de juny l’Ajuntament de Blanes va aprovar inicialment per

Ple la nova  Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana de

Blanes. Més enllà del seu contingut aquesta ordenança, de la qual a l’anterior

legislatura ja se n’havien presentat diferents esborranys, ha estat

aprovada amb moltes mancances pel que fa al procediment i a la forma.

En un comunicat anterior des de la Candidatura d’Unitat Popular de Blanes ja vam mostrar el nostre desacord amb un procés en que el debat, la difusió del projecte i contingut d’aquesta ordenança han mancat des de bon començament. Així ens trobem en una situació en la que el consistori aprova una ordenança municipal que ens ha de regir a TOTES i TOTS sense ni tan sols publicitar-la adequadament, ni informar correctament dels períodes d’al·legacions establerts per llei i sense obrir ni promoure cap mena de debat obert amb els ciutadans i els agents socials i polítics implicats en la mateixa.

Tot això ens va moure a presentar una sèrie d’al·legacions al redactat d’aquesta ordenança en les que vam demanar la modificació de certs aspectes que creiem que posen en perill i redueixen sota mínims la sobirania i legitimitat de les nostres entitats així com les mancances en la participació de la ciutadania en el procés d’elaboració del text de l’ordenança i el desinterès manifest i absolut de l’administració en la publicitació de la mateixa.

Malgrat tot, en el Ple celebrat el passat 29 juliol el consistori va desestimar aquestes al·legacions, de manera que la nova ordenança de civisme i convivència ciutadana va quedar aprovada definitivament amb els continguts i redactat originals. El 14 d’agost fou publicada en el BOP de Girona i al cap de 15 dies va entrar automàticament en vigor.

Sorprenentment fa pocs dies en la web municipal de l’Ajuntament de Blanes s’informava de l’existència i de l’aprovació d’aquesta ordenança i l’obertura d’un espai de participació ciutadana per a la millora de la mateixa (http://www.blanes.cat/participacio.nsf).

En relació a tots aquest fets des de la Candidatura d’Unitat Popular de Blanes volem fer les següents consideracions:

•    La democràcia participativa i els espais de participació ciutadana s’entenen com a mecanismes i processos de debat oberts, transparents i amb tots els agents implicats degudament representats.

•    L’únic espai participatiu que ha acompanyat a tot el procés d’aprovació de l’Ordenança de civisme ha estat el període d’al·legacions, que curiosament ni tan sols va ser correctament publicitat per part de l’Ajuntament, anul·lant així la capacitat de participació i incidència als ciutadans i entitats de Blanes.

•    És una greu contradicció i un engany obrir ara un suposat procés participatiu quan l’ordenança ja està aprovada, ha entrat en vigor i NO POT SER MODIFICADA. En el punt en que ens trobem actualment qualsevol modificació implicaria l’aprovació d’una nova ordenança. Per tant considerem l’obertura d’aquest procés de participació com una mecanisme de maquillatge per part del consistori amb l’objectiu de donar una imatge oberta i dialogant que no es correspon amb els fets (tal com va passar també, en diferent mesura, amb l’aprovació del nou POUM) .

•    És contradictori desestimar unes al·legacions que defensen la democràcia participativa per posar en marxa poc després un suposat procés participatiu quan ja no hi ha cap possibilitat d’incidir realment sobre el projecte.

Amb tot això la CUP de Blanes manifestem i denunciem aquesta maniobra, que no fa més que confondre a la ciutadania tot donant una falsa imatge, que està molt allunyada de la realitat i de les pràctiques quotidianes del consistori.

En aquest sentit des de la CUP de Blanes, un cop han estat desestimades i no considerades les modificacions que vam al·legar a aquesta ordenança, no ens queda més sortida que tornar a denunciar tot el procés i fer arribar de nou les nostres reivindicacions a través d’aquest canal de “participació” que ha endegat l’Ajuntament a través de la seva web municipal.

Així mateix animem de nou a tots els blanenques i blanenques,que ja sigui a títol individual o be organitzats en entitats, col·lectius o associacions de veïns, a dir-hi la seva i mostrar el seu desacord amb una manera de fer política que perverteix la democràcia i ens allunya a totes i tots de decidir quin és el Blanes que volem.

Assemblea de la Candidatura d’Unitat Popular de Blanes

29 de setembre de 2009