La CUP de Cardedeu presenta una moció dels indignats

La CUP de Cardedeu conjuntament amb ICV-EUiA, GpC i ERC presenta una moció dels indignats sobre les retallades pressupostaries en sanitat i ensenyament al nostre […]


La CUP de Cardedeu conjuntament amb ICV-EUiA, GpC i ERC presenta una moció dels indignats sobre les retallades pressupostaries en sanitat i ensenyament al nostre poble

PROPOSTA D’ACORDS PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL

DEL DIA 29 DE SETEMBRE  DE 2011

 

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS  GRUPS MUNICIPALS d’ICV-EUiA, GpC, ERC i CUP A L’AJUNTAMENT DE CARDEDEU SOBRE LES RETALLADES  PRESSUPOSTÀRIES EN SANITAT I ENSENYAMENT APLICADES AL NOSTRE POBLE

Atès que amb data 12 de setembre d’enguany cadascun  dels grups municipals presents a aquest ajuntament  va rebre un escrit  on el grup d’Indignats de Cardedeu els proposava que presentessin al ple ordinari de setembre  una  moció sobre les retallades socials que afecten especialment als serveis sanitaris i d’ensenyament públic al nostre poble, amb el contingut i proposta d’acords  que aquest grup de veïns havia fet arribar també el 8 de setembre  a l’Alcaldessa de Cardedeu mitjançant un escrit amb nº 8295 de registre d’entrada  de la corporació.

Atès que el sentit general de l’escrit i de les propostes d’acord  són subscrites pels grups municipals signants.

Atès que cal  afavorir maneres fluides  de participació ciutadana i ser flexibles en la seva tramitació concreta a nivell local. 

Atès que durant les últimes setmanes i especialmente  durant la Festa Major centenars de veïns  van recolzar amb la seva signatura la presentació d’aquesta moció  amb el contingut resolutiu que figura més a baix.

Els grups municipals sota-signants recollint l’argumentació dels Indignats de Cardedeu, proposen al Ple l’aprovació dels següents acords:

 

DECLARAR Cardedeu municipi lliure de retallades socials que progressivament estan afectant als nostres ciutadans/es i comprometre l’acció municipal vers la promoció d’una economia local i sobirana (solidària democràtica i ecològica).

 

CONSTITUIR una comissió municipal encapçalada per l’alcaldessa i un representant de cada grup municipal per entrevistar-se amb els màxims responsables de les Conselleries de Salut i d’Educació  de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de revisar les mesures restrictives ja aplicades al nostre poble i oposar-se a nous retalls en els serveis públics sanitaris i educatius de Cardedeu.

 

RENOVAR  el compromís de defensa de la Carta Municipal de Salvaguarda dels Drets Humans que garanteix en l’àmbit de Cardedeu els drets polítics, econòmics, socials i culturals dels seus ciutadans.

 

FER NOSTRES les demandes dels professionals del Centre d’Assistència Primària i del centres educatius de Cardedeu  sobre les retallades pressupostàries  sofertes per aquests serveis públics al nostre poble.

 

 

INSTAR al govern de la Generalitat a la convocatòria d’un referèndum sobre el model social que s’està implantant amb les retallades sobre els serveis públics i les modificacions legislatives que està impulsant, en la línia del que estan reclamant sindicats i organitzacions socials del nostre país.  

 

TRASLLADAR aquests acords al Servei Català de Salut, a l’Institut Català de la Salut, al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya, als sindicats CCOO, Satse, UGT, Catac i Metges de Catalunya , a les associacions de professionals dels serveis educatius i sanitaris, al Centre d’Assistència Primària de Cardedeu i a les escoles, instituts i altres serveis educatius del nostre municipi.

 

 

                                                                Cardedeu  a  20 de setembre de 2011

 

Carles Guinart              Jordi Abad               Jordi  Cots                Marta Cordomí

  Regidor ICV-EUiA         Regidor GpC           Regidor ERC              Regidora CUP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 d'octubre de 2011