La CUP de Palau reclama la retirada del traçat del 4t Cinturó del POUM

El passat mes de desembre la Direcció General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural va emetre una resolució que declara finalitzat el procediment i arxiva […]


El passat mes de desembre la Direcció General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural va emetre una resolució que declara finalitzat el procediment i arxiva l’expedient d’avaluació ambiental del projecte del Quart Cinturó, especificant que la resolució posa fi al procediment. Aquesta resolució del Ministerio de Medio Ambiente reconeix implícitament la solidesa de les argumentacions utilitzades per la Campanya contra el 4t. Cinturó i retorna l’expedient a la legalitat.

El 4t Cinturó per Santa Maria de Palautordera és una infraestructura que no està contemplada tampoc pel Pla d’Infraestructures i Transport de Catalunya (PITC), ni pel Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), ni en les planificacions de carreteres del Ministerio de Fomento. El PTIC determina que “les reserves del sòl i les propostes es modificaran quan pertoqui i si s’escau per adaptar-se a aquests plans”.

Som conscients que desclassificar la reserva de sòl relativa al 4t Cinturó suposa iniciar un nou procés de modificació del POUM i per tant reobre la possibilitat d’adaptar el POUM a les necessitats i possibilitats del municipi, així com d’adequar-lo al planejament superior. Per aquest motiu i ja que aquesta no és l’única reserva de sòl a Palau relacionada amb infraestructures viàries no reflectides en el PTIC, ni el PTMB, ni en les planificacions del Ministerio de Fomento, hem presentat una moció per tal que es desclassifiqui la reserva de sòl de la variant cap a Sant Esteve i el Montseny planificada travessant Can Sala, Can Portell i Can Barceló, el vial d’accés cap al polígon industrial i la carretera de Campins dibuixada entre Can Pagà i el Virgili, així com el 4t Cinturó, totes elles infrastructures viàries planejades al POUM i no recollides en ordenaments superiors.

La crisi del sistema, unida a l’increment del preu dels carburants ha fet reduir el trànsit de vehicles privats i tots els indicadors confirmen que aquesta tendència es mantindrà. Pensem que per tots aquests motius cal adaptar el POUM i corregir els errors de càlcul del passat, que vinculen aquestes infrastructures a un model de creixement insostenible que ha estat el responsable de danys ambientals irrecuperables i de la major crisi econòmica que hagi viscut el sistema. Entenem que, tal com indica el PTIC, no s’haurien de dur a terme reserves de sòl innecessàries, i menys encara si tenim present que l’execució d’aquestes carreteres només serà possible si es recorre a finançament local i en aquests moments seria totalment injustificat destinar fons públics a construir noves carreteres, en un territori esquarterat per infrastructures.
Tot esperant que aquesta informació sigui del vostre interès,
salutacions cordials
Assemblea de la CUP de Palautordera
25 de març de 2013