La CUP de Tarragona posa en mas de la fiscalia el contracte de la brossa amb Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)

Avui, 22 d’abril, la CUP de Tarragona ha presentat davant la Fiscalia una denúncia contra l’Ajuntament de Tarragona per possibles trames fraudulentes al voltant del […]


Avui, 22 d’abril, la CUP de Tarragona ha presentat davant la Fiscalia una denúncia contra l’Ajuntament de Tarragona per possibles trames fraudulentes al voltant del contracte de concessió del servei de recollida d’escombraries i neteja de platges del municipi que des de l’any 2002 està adjudicat a l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

El contracte de “Concessió administrativa per a la prestació del servei de recollida i transport de residus urbans, neteja viària i de platges i de gestió de la deixalleria municipal i de la planta de vehicles fora d’ús del municipi de Tarragona” va ser adjudicat pel Ple de l’Ajuntament a l’empresa FCC el 2 de maig de 2002 per un import de 8.831.906,40 €/any i per una durada de 10 anys, al que a més s’hi va afegir el servei de neteja de platges l’any 2004, la qual cosa va suposar un import inicial del contracte de 9.159.885,41 €.

Les controvèrsies al voltant d’aquest contracte, més enllà del preu ja força elevat pel qual es va adjudicar, van començar l’any 2006 quan se’n va acordar una modificació per la qual s’elevava la revisió de preus anual de la concessió per sobre de l’establerta en el Plec de clàusules administratives que havia regit el concurs de licitació, que passava a ser d’un 0,93% de l’IPC a un 1,93%.

Aquesta modificació havia estat proposada per l’empresa per l’amenaça de vaga per part dels treballadors que demanaven un augment salarial. Per anivellar l’increment de despeses que suposava a l’empresa la signatura d’un conveni col·lectiu en aquests termes, l’Ajuntament mitjançant un acord del Ple (amb els vots a favor de PP, PSC i CIU) va considerar que podia augmentar els beneficis d’una empresa privada per tal de desbloquejar la seva problemàtica laboral. 

En aquell moment, l’Interventor municipal ja va advertir que l’increment de l’1% no es trobava establert al Plec i que, per tant, podia vulnerar els principis de lliure concurrència i bona fe que han de regir les licitacions administratives. Aquest augment suposava clarament un sobrecost per l’Ajuntament i de retruc per la ciutadania tarragonina ja que, destinant més diners a aquest contracte, se’n destinaven menys a d’altres serveis públics.

Més enllà de les consideracions formulades per l’interventor, la CUP de Tarragona posa en dubte que aquest increment de beneficis per a FCC anés adreçada a una millora real de les condicions laborals dels treballadors/es d’aquesta empresa.

Però les actuacions del Consistori en contra dels interessos de la ciutadania no acaben aquí. El 2009 es va aprovar un nou pla de gestió de residus municipal i l’Ajuntament va constatar que FCC no complia amb els objectius previstos, ni amb els fixats per la Generalitat per a la gestió de residus. En aquesta situació el Consistori podia optar entre resoldre el contracte i dur a terme un nou procés d’adjudicació o modificar-lo i va optar per la segona opció, per tal de no haver de resoldre’l anticipadament ja que això hagués comportat una indemnització a l’empresa i possiblement la pèrdua de la seva condició d’adjudicatària. Així doncs, va instar a FCC per a que presentés una proposta sobre les modificacions a aplicar.

D’acord amb aquesta petició, FCC va presentar una proposició de pròrroga de la concessió en que exposava que per complir els objectius necessitava un augment de l’import anual de la concessió a 16.970.041,24 €/any, allargar el termini 10 anys més des de la data de finalització de la concessió inicial, modificar la revisió de preus un cop més sense tenir en compte les exigències del Plec i realitzar una nova inversió per import de 14.163.792,28 € per mantenir l’equilibri econòmic de l’empresa.

Un cop presentada la proposta, la Intervenció General de l’Ajuntament va emetre un informe que advertia que la despesa que s’hi recollia representava un major import respecte a la previsió pressupostària per aquesta partida que suposaria dificultats a l’hora d’equilibrar els pressupostos de 2011, a més d’ocasionar una clara pèrdua d’ingressos per a la ciutat. Malgrat això, el Ple va aprovar per unanimitat la modificació del contracte en tots els extrems que proposava l’empresa, afavorint-la clarament un cop més, en perjudici de les arques municipals.

Per la magnitud de la modificació contractual aquesta s’havia de sotmetre obligatòriament a un dictamen de la Generalitat de Catalunya. Així doncs, el 9 de desembre de 2010 la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat emetia dictamen pel qual després d’una exhaustiva anàlisi jurídica considerava que la proposta no s’adeia a les exigències de la legislació i advertia d’una situació fraudulenta perquè es realitzaven modificacions d’elements essencials del contracte expressament prohibides per llei sense la suficient justificació.

Així mateix, el dictamen també feia referència a la necessitat d’un ús restrictiu i especialment justificat de la potestat discrecional de l’Ajuntament de prorrogar un contracte, per tal d’evitar situacions fraudulentes i el risc de configurar un contracte perpetu, tenint en compte que els acords adoptats, amb un clar benefici per a l’empresa, comportaven un monopoli tàcit dels serveis de neteja de la ciutat almenys durant dues dècades, sense haver licitat novament el contracte per poder obtenir alternatives més eficients en pro dels interessos públics.

Com a últim punt destacable de la denúncia presentada per la CUP, cal dir que l’aprovació definitiva de la modificació del contracte a favor de FCC (per unanimitat de tots els partits amb representació al Consistori: PSOE, ERC, PP i CiU), que es va dur a terme en una sessió del Ple de 13 de desembre de 2010, també presentava possibles irregularitats per part de l’Ajuntament perquè la decisió d’aprovar la modificació es va incloure com a votació d’urgència i es destacava que no s’havia rebut cap dictamen per part de la Generalitat en aquella data, fet que coincidia precisament amb que el dictamen es va emetre el dia 9 de desembre i, per tant, sembla que l’Ajuntament, en saber que la valoració de la Generalitat era negativa, es va afanyar a aprovar el que va voler. Així es va evitar justificar per què ho feia en contra del que deia la Generalitat.

La CUP considera que de totes aquestes actuacions (prendre acords sense competència, no tenir en compte els informes negatius dels interventors ni el dictamen de la Generalitat, prendre decisions no incloses a l’ordre del dia del Ple…) dutes a terme pel Consistori la CUP de Tarragona considera que se’n desprèn una possible activitat fraudulenta al voltant del contracte de servei de recollida i transport de residus urbans en relació a la modificació per la qual s’augmenta el preu inicial del contracte de 8.831.906,40 €/any a 16.970.041,24 €/any, i se n’allarga el termini durant 10 anys més sense un procediment de concurs administratiu.

Per tot plegat la candidatura independentista ha trobat imprescindible posar en mans de la Fiscalia aquest contracte, sense deixar de preguntar-se com pot ser que cap dels partits que han estat presents al consistori hagi volgut actuar en aquesta direcció. I més, tenint en compte notícies com la que apareixia en un mitjà local, en que s’advertia que l’Interventor general de l’Ajuntament, alertava en el seu informe de l’any 2012, que FCC només havia justificat un 75% del cost del contracte de la neteja. 

Com a conclusió, la CUP recorda que qüestions com aquesta són possibles donada l’opacitat dels pressupostos municipals així com per l’aposta permanent en l’externalització dels serveis públics. És per això que la formació política de l’Esquerra Independentista aposta decididament per uns pressupostos municipals participatius i populars i per la municipalització dels serveis públics.

22 d'abril de 2014