La CUP vol que el Govern posi en marxa una bateria d’accions per enfortir el sector públic del país

En el proper ple del Parlament de Catalunya, previst pels dies 5 i 6 d’abril, es debatrà una moció de la CUP-Crida Constituent on es […]


En el proper ple del Parlament de Catalunya, previst pels dies 5 i 6 d’abril, es debatrà una moció de la CUP-Crida Constituent on es reclama al govern una bateria d’acció per enfortir i millorar el sector públic de Catalunya. En la moció es fan propostes en matèria de sanitat, emergències, aigua, electricitat, autopistes, finances i l’estudi i revisió de concessió, concert i conveni de la Generalitat. 

La diputada Eulàlia Reguant va desgranar les línies de la moció en la interpel·lació en el darrer ple alertant que “les privatitzacions i externalitzacions ens surten cares i suposen pèrdua de sobirania” i per altra banda “s’està instaurant, a través d’aquestes externalitzacions i aquestes privatitzacions, una nova pobresa salarial amb sous de misèria que freguen el salari mínim interprofes­sional”. Reguant va concloure que “en 30 anys d’autonimisme s’ha convertit a l’Administració Pública en una caixa pagadora i subcontractant generant una macroeconomia de contractistes, subcontratistes i comissionistes intermediaris.”

En la moció per enfortir el sector public, la CUP-Crida Constituent proposa: 

En matèria de transparència i recuperació del valor del sector públic

– Redactar, en el termini de 3 mesos, un informe detallat dels contractes de concessió, concert i conveni signats entre la Generalitat i l’empresa privada. Aquest informe ha de contenir, com a mínim, d’acord amb els paràmetres establerts per l’article 13.4 de la Llei 19/2014, del 29 de novembre, de transparència, i pel que fa als contractes de gestió dels serveis públics, i tal com indica la moció 223/X, la informació següent: el termini del contracte, les condicions, el grau de compliment, l’avaluació del servei prestat i els beneficis per a l’Administració i els usuaris. En el cas que es demostri que les empreses amb concessions, concerts o convenis han incomplert les condicions dels contractes signats, el Govern ha d’iniciar els tràmits legals necessaris per a fer efectiva aquesta resolució.

– Fixar l’obligació, en tots els contractes de concessió, concert o conveni plurianuals, tal i com indica la moció 223/X, que un any abans no acabi el contracte amb una empresa privada per prestar serveis públics, el Departament responsable del contracte ha de redactar un informe que inclogui, com a mínim, la següent informació: costos del contracte externalitzat amb una comparativa del que hagués costat la gestió pública; avaluació dels beneficis socials de l’externalització; comptabilització del benefici empresarial. En els casos de contractes d’una durada menor, l’informe s’ha d’elaborar 3 mesos abans de la finalització.

– Publicar, en el termini d’un mes, al portal de transparència la relació ordenada i el cost anual (l’executat l’any anterior i el pressupostat l’any en curs) de tots els proveïdors del Sistema Català de Salut.

– Publicar, en el termini d’un mes, al portal de transparència la relació ordenada i el cost de tots els concerts educatius amb la data de finalització.

– Iniciar l’estudi i avaluació de la creació d’una empresa pública de propietat de la Generalitat de Catalunya dedicada a la generació, distribució i comercialització d’electricitat sota criteris d’eficiència i sostenibilitat. Aquest estudi ha de contenir, com a mínim, els costos reals de generació i distribució de l’energia i el càlcul del cost pels usuaris, i s’ha de presentar en el termini de 4 mesos a la comissió del Parlament competent en la matèria.

– Iniciar l’estudi i avaluació de la creació d’una empresa pública de propietat de la Generalitat de Catalunya dedicada a la gestió i manteniment de les autopistes de Catalunya. Aquest estudi s’ha de presentar en el termini de 4 mesos a la comissió del Parlament competent en la matèria.

– Iniciar l’estudi i avaluació de la creació d’una empresa pública de propietat de la Generalitat de Catalunya dedicada a la gestió de les emergències a Catalunya. Aquesta empresa hauria d’incorporar la gestió del 061 i del 112. Aquest estudi s’ha de presentar en el termini de 4 mesos a la comissió del Parlament competent en la matèria.

En matèria de l’àmbit municipal

– Facilitar als municipis, per mitjà del Departament competent, els mitjans necessaris (legals, materials i econòmics) perquè puguin iniciar els processos d’estudi i avaluació i, si s’escau, d’execució de la remunicipalització dels serveis bàsics i béns comuns privatitzats o dels quals s’ha externalitzat la prestació.

– Fixar les bases per establir línies de crèdit als municipis que transcendeixin l’àmbit de les operacions incloses en els plans de sanejament econòmic i financer. Aquestes línies de crèdit, a un tipus d’interès del 0%, han de tenir caràcter regular i s’han d’articular en el marc de l’Institut Català de Finances.

– Establir l’obligació legal que en els supòsits de venta d’empreses municipals dedicades a la gestió i provisió de serveis bàsics aquesta haurà de ser aprovada per la població del municipi a través d’una consulta popular en el marc de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i participació ciutadana.

En matèria dels contractes de l’Administració Pública

– Exigir, en aplicació de la Directiva 2014/24 que faculta les entitats regionals a l’establiment de topalls salarials mínims en la contractació pública, com a requisit adjunt a la presentació de les ofertes, criteris de solvència i condicions d’execució dels contractes, mesures de foment de la igualtat de gènere i de qualitat salarial i estabilitat laboral a través de l’establiment d’un topall mínim de retribució salarial de deu euros l’hora o setze mil euros bruts anuals durant l’execució del contracte, sense perjudici del conveni col·lectiu del sector si aquest estableix millors condicions retributives o temporals per a totes les persones ocupades.

– Establir en els contractes en els quals les despeses de personal suposin més d’un 30% dels costos, la prohibició d’una subcontractació dels licitadors, adjudicataris o contractistes a través de tercers de més del 10% del cost del servei, explotació, concessió o obra adjudicada.

– Iniciar en aquells contractes en els quals les despeses de personal suposin més d’un 75% dels costos i siguin necessaris per al normal funcionament de l’Administració, el procés d’internalització del servei per tal que un cop finalitzat el contracte en curs passi a ser un servei gestionat per l’Administració Pública.

– Establir la prohibició durant 5 anys de la participació en les licitacions de contractes, convenis i concessions a totes aquelles empreses que tinguin en el seu consell d’administració o òrgans de direcció, persones que hagin estat condemnades o s’hagi demostrat per via judicial la seva participació en el pagament il·legal de comissions.

En matèria de gestió en baixa de l’aigua
    
– Elaborar, en el termini de 3 mesos, un estudi de la gestió en baixa de l’aigua a tots els municipis de Catalunya. Aquest estudi haurà de contenir, com a mínim: el tipus de gestió (pública, privada o mixta), l’empresa adjudicatària, la propietat del capital social de l’empresa, i el preu de la quota fixa de servei i del tram variable de consum per a l’usuari.

Finalment la moció demà al Parlament de Catalunya que mostri el seu suport a tots els municipis que estan en vies de municipalitzar serveis públics i béns comuns. 

30 de març de 2017