Els dos representants de l’Ajuntament de Molins a l’Àrea Metropolitana cobraran 500 € mensuals per assistència a dues reunions

En el ple, municipal del 27 d’octubre la Candidatura d’Unitat Popular va realitzar una pregunta per saber quines són les retribucions que cobren els dos […]


En el ple, municipal del 27 d’octubre la Candidatura d’Unitat Popular va realitzar una pregunta per saber quines són les retribucions que cobren els dos representants designats per l’Ajuntament de Molins de Rei a l’Àrea Metropilitana de Barcelona, que recordem que són l’alcalde de la vila, Xavi Paz, i el regidor d’IxMdR, Sergi Conde.

Habitualment es celebra mensualment 1 reunió de cada comissió informativa i del Consell Plenari i per tant cobraran 499,19 € mensuals. Tenint en compte que normalment es fan reunions durant 9 mesos de l’any les retribucions anuals arribaran als 4.492,71 € anuals per cada un d’ells.

Recordem que l’alcalde de la vila cobra 52.681,17 € per part de l’Ajuntament, que sumats als 4.492,71 €, donen un total 57.173,88 € anuals.

El regidor  d’IxMdr cobra4.560 € per part de l’Ajuntament com a regidor de l’oposició, que sumats als 4.492,71 €, donen un total 9.052,71 € anuals.

A continuació us adjuntem la pregunta realitzada per la CUP. En cursiva estan les respostes del govern municipal.

PREGUNTA DE LA CUP SOBRE LES RETRIBUCIONS QUE COBREN ELS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI A L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Els dos representants de l’Ajuntament de Molins de Rei a l’Àrea Metropolitana de Barcelona són l’alcalde de la vila, el sr. Xavi Paz, i el regidor d’IXMdR, el Sr. Sergi Conde.

El govern municipal va adoptar públicament el compromís d’informar sobre quines eren les retribucions per assistència als diferents òrgans de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Aquest organisme metropolità és un dels molts organismes públics d’aquest país que no són precisament gaire transparents. Si busquem per Internet i a través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona podrem trobar el salari de qualsevol treballador/a d’aquest organisme. En canvi, és impossible trobar quines són les retribucions i/o dietes per assistència que cobren els alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores que representen als seus municipis en les diferents reunions d’aquest organisme.

Per tot això volem fer les següents preguntes:

1.  Quina és la retribució o dieta per assistència a una reunió del Consell Metropolità? Quin és el màxim anual de reunions del Consell Metropolità que es poden cobrar? Quina és la periodicitat del Consell Metropolità?
a) 323 €
b) c) El Consell Metropolità, en sessió de 21 de juliol de 2011, va adoptar l’acord de determinar que la periodicitat de les seves sessions és mensual. Habitualment no es celebren sessions als mesos de gener, agost i setembre

2.  Quina és la retribució o dieta per assistència a una reunió d’una comissió informativa? Quin és el màxim anual de reunions de cada comissió informativa que es poden cobrar? Quina és la periodicitat de cada comissió informativa? Quantes comissions informatives diferents existeixen?
a) 176.19 €
b) c) La periodicitat de les Comissions Informatives és la mateixa que la del Consell Metropolità. No es poden acumular dietes per assistència a diferents comissions informatives.

3.  Quina és la retribució o dieta per assistència a una reunió de la comissió de comptes? Quin és el màxim anual de reunions de la comissió de comptes que es poden cobrar? Quina és la periodicitat de cada comissió de comptes?
a) 176.19 €
b) No tenim coneixement ja que cap representant de l’Ajuntament de Molins de Rei es membre d’aquesta Comissió.

4.  A part d’aquests 3 òrgans citats anteriorment (Consell Metropolità, Comissions Informatives, Comissió  de Comptes) existeix algun altre òrgan de l’Àrea Metropolitana on hi estigui representat l’Ajuntament de Molins de Rei a través de l’alcalde o del regidor Sergi Conde? Sí és així, demanem que se’ns passi tota la informació referent a les retribucions i periodicitat d’aquests òrgans.
a) No.  El sr. Xavier Paz Penche va ser designat (com el mandat anterior) pel Grup Metropolita del PSC representant de l’AMB a l’Assemblea del Consorci del Parc Natural de Collserola.
b) No consta que de moment durant aquets mandat el Consorci del Parc Natural de Collserola tingui aprovades dietes o indemnitzacions per assistència a les seves assemblees. A més en representació del Grup municipal d’Iniciativa per Molins de Rei hi és la regidora Mercè Ferrer Vilarrubia, tal i com en el mandat anterior estava el Sr.Ivan Arcas.

5.  L’alcalde de la Vila, el Sr. Xavi Paz, és membre del Consell Metropolità? De quines comissions informatives és membre? És membre de la Comissió de Comptes?
a) El sr. Xavier Paz Penche és membre nat del Consell Metropolità com a Alcalde de Molins de Rei.
b) Ha estat designat membre de la Comissió Informativa d’Administració i Territori.
c) No

6.  El regidor d’IxMdR, el Sr. Sergi Conde, és membre del Consell Metropolità? De quines comissions informatives és membre? És membre de la Comissió de Comptes?
a) El sr. Sergi Conde Lázaro és membre del Consell Metropolità per designació de l’Ajuntament de Molins de Rei.
b) ha estat designat membre de la Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic
c) No

15 de novembre de 2011