Manifest: Per una pagesia digna, una alimentació sana i un món rural viu

Des de la Candidatura d’Unitat Popular volem fer públic i manifest el nostre suport a una pagesia digne i un món rural viu. També denunciar […]


Des de la Candidatura d’Unitat Popular volem fer públic i manifest el nostre suport a una pagesia digne i un món rural viu. També denunciar els incompliments sistemàtics dels acords i compromisos de la Conselleria d’Agricultura adquirits amb el sector a través del PDR (Pla de Desenvolupament Rural). 

Denunciem també que la pagesia familiar, de petita escala, biodiversa i compromesa amb el territori, s’ha vist empesa per causes estructurals cap a una pagesia de subcontractació, de tractoristes i de grans exportacions, de monocultiu i d’agroindustria. Per reivindicar la dignitat pagesa hem d’erradicar la gran distribució que compromet els preus i sotmet les varietats agrícoles i les races d’animals a una desaparició en massa i alhora, condiciona les produccions únicament als criteris de l’exportació i l’agronegoci.  Això, no és només responsabilitat de la generalitat sinó de sistema economic, de la societat i el model de consum. Per tant, tenim entre totes l’obligació de canviar aquesta realitat si volem, realment, un canvi en la pagesia dels Països Catalans. 

Les explotacions familiars agràries s’han anat reduint dràsticament, especialment en les zones de muntanya. En el mateix període, han augmentat en canvi les exportacions, sobretot de carn de porcí (que representa un 72% del total) a països del Nord global, mentre augmentaven les importacions de cereals, farratges i aliments preparats per animals. Tot i això, els diferents responsables que han anat passant pel Departament d’Agricultura s’han limitat a dur a terme accions polítiques erràtiques i clarament insuficients per revertir aquesta tendència. Volem una pagesia complerta, que tanqui el cicle i que no faci granges amb milers d’animals, abandonant la pastura i la terra o comprant-la únicament per l’abocament del purí sobrant.

Per si no fos poc, davant el repte actual de produir aliments sans i bons per a tothom, amb el nou PDR, les ajudes a la Producció Agrària Ecològica s’han reduït de manera dràstica, dificultant encara més la subsistència de les pageses/os que han fet una aposta decidida per tenir cura de l’entorn i la salut dels consumidors/es.

La CUP vol reivindicar un canvi de model agrari, basat en la transició a la producció agroecològica local i fomentant la sobirania alimentària, evitant la creixent intensificació i integració /concentració de l’activitat agrària.

Considerem prioritari un replantejament de fons de les polítiques agràries desenvolupades els últims anys. Entenem el sector pagès com un sector estratègic i de país, com una veritable estructura d’estat. I no ho diem com un desig sinó per necessitat: avui només un 1,58% de la població activa es dedica a la pagesia però la tendència s’agreuja ja que ens trobem davant un model agroalimentari que ens porta a una agricultura sense pagesos i amb una escassa presència de dones (15%) del total de persones dedicades a la pagesia) i de joves (5%).

És per tot això que reivindiquem: 

 1. Afavorir la pagesia agroecològica, en equilibri amb l’entorn (donant importància a la vida del sòl, a la flora silvestre, a la fauna salvatge, als rius, i en definitiva al territori.) Exigim la gratuïtat del segell que garanteix la producció agraria ecològica.
   
 2. És imprescindible exigir una política de preus agraris justos, evitant així que el pagès/sa s’hagi de veure sotmès al jou de les ajudes. Alhora, s’han d’establir mesures de protecció de les produccions autòctones davant les exportacions.Entre 1999 i 2009 ha augmentat un 10% la superfície mitjana de les explotacions de Catalunya, i s’ha reduït en canvi, el nombre d’explotacions un 9,5%, donant-se un procés de concentració de la terra i del capital que porta a un model exportador de bestiar i importador de cereals i farratges, amb un treball precaritzar per les persones, inviable ecològicament i que aguditza el despoblament rural.
   
 3. És important facilitar les estructures col·laboratives i de petites dimensions com són els obradors artesanals,  facilitant al petit productor que elabori i transformi el producte a la pròpia explotació (ja sigui en producció càrnica, làctica o vegetal), així com impulsar una normativa sanitària clara i adaptada a la producció artesanal que, en cap cas, pot ser la mateixa que per la gran agroindústria.
   
 4. S’ha de fer un control de la fauna salvatge. Aquesta, mal gestionada i desbocada, avui perjudica seriosament l’activitat pagesa a la muntanya. Ampliar els controls sanitaris d’aquesta fauna, atès que conviuen amb el bestiar domèstic. Alhora planificar la introducció de fauna salvatge, amb els agents del territori.
   
 5. Facilitar l’accés del bestiar de les explotacions existents al territori, a les muntanyes i pastures de titularitat pública prioritzant el criteri de proximitat.
   
 6. S’ha de treballar activament per la recuperació de prats, pastures i camps: potenciar la transformació de les zones arbustives en prats i camps de conreu, recuperant també l’ús públic (empriu) de les terres en desús i garantir l’accés a la terra per a l’activitat agroecològica local en detriment de l’agroindústria.
   
 7. En la mateixa línia,  dinamitzar les terres agràries en desús de titularitat pública o privada i regular el preu del sòl i els seus usos. Estem patint un fenomen d’acaparament de terres agràries en mans d’empresaris agrícoles, de manera que el preu mig de la terra entre el 1997 i el 2013, ha augmentat un 122%. És per això que hem d’evitar l’especulació i garantir l’ús a perpetuïtat del sòl agrari, facilitant l’accés de persones que volen dedicar-se a l’activitat pagesa.
   
 8. Pels motius exposats en els punts 6 i 7, creiem necessària la creació d’un Banc de Terres.
   
 9. Promoure de forma decidida l’extracció de biomassa dels boscos amb el multi-objectiu d’avançar cap a la sobirania energètica, controlar el sotabosc i recuperar zones de pastura. En aquest sentit, també potenciar la creació de centres de producció de biomassa al propi territori.
   
 10. S’han de prohibir com ja han fet molts països europeus i del món, el cultiu transgènic i l’ús d’alguns fitosanitaris els quals s’ha demostrat que son cancerigens i absolutament perjudicials per la salut de les persones i l’entorn.
   
 11. S’ha d’exigir, com ja ha fet el Síndic de greuges, una moratòria urgent a la creació de noves granges intensives de producció animal. Només així donarem valor als pagesos/es que fan una producció animal realment equilibrada amb l’entorn i les persones.
   
 12. S’ha de generar més formació en agroecologia i manejos ecologics, biodinamics i similars i deixar de formar amb la doctrina de l’agricultura intensiva i d’alts rendiments però tòxica i perjudicial per l’economia del món rural i la societat. 

Cal que des d’ara mateix comencem a caminar cap a una política agrària nacional pròpia!

28 de gener de 2017