Mataró: La Generalitat respon amb evasives les al·legacions de la CUP sobre Can Fàbregas

El Director General de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya, sr. Josep M. Carreté i Nadal, ha respost amb evasives i amb un escrit […]El Director General de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de

Catalunya, sr. Josep M. Carreté i Nadal, ha respost amb evasives i amb un

escrit sense cap requisit legal a les al·legacions que la Candidatura d'Unitat Popular de Mataró va

presentar contra el seu “informe” que donaria llum verd al” trasllat”

de Can Fàbregas i de Caralt. Ara la CUP li reclama que compleixi els

requisits legals i que respongui formalment les nostres al·legacions

presentades en temps i en forma.


 Reclamació de resposta formal a la Generalitat 31.93 Kb


El 18 de gener la CUP va presentar en temps i forma un escrit

d’al·legacions d’oposició a l’informe del Director General del

Patrimoni Cultural de la Generalitat de data 12 de desembre de 2007

relatiu al trasllat de la fàbrica de Can Fàbregas i Caralt de Mataró, i

simultàniament, a l’empara de l’article 62 de la Llei 30/1992, de 26 de

novembre, la CUP instava la nul·litat de ple dret d’aquell “informe”.


 Al·legacions d'oposició a l'informe del Director General 110.80 Kb

El mateix autor de l’informe nul de ple dret, sr. Josep M. Carreté

Nadal, ha respost a les al·lgacions amb un escrit de data 26 de febrer

on diu “passo a detallar-vos alguns dels aspectes sol·licitats” en les

al·legacions. El Director General explica que l’Ajuntament de Mataró

l’ha informat que la seva darrera proposta “comporta el "trasllat o

desplaçament" del conjunt arquitectònic catalogat de la fàbrica, el que

implica la permanència de la mateixa”. Iel càrrec polític de la

Generalitat interpreta que “per tant, en aquest cas concret, donat que

el que aprova l'ajuntament de Mataró és fer un trasllat íntegre dell

conjunt arquitectònic de la fàbrica de Can Fàbregas i Caralt, catalogat

com a bé cultural d'interès local i no la seva descatalogació, no

requerirà l'autorització d'aquest Departament”.

La carta o escrit signat pel Director General de Patrimoni Cultural,

Sr. Josep M. Carreté Nadal de data 26 de febrer de 2008, nó és cap

resolució administrativa, atès que a més de no resoldre el nostre

escrit de data 18 de gener de 2008, no compleix amb cap dels requisits

exigits per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les

administracions públiques i procediment administratiu comú.

El 18 de març la CUP ha reclamat de forma expressa al Director General

de Patrimoni Cultural i/o Conseller de Cultura i Mitjans de Comuniació

de la Generalitat de Catalunya, i/o òrgan competent de la Generalitat,

que resolgui (dicti resolució expressa amb el contingut i requisits

legalment exigibles) el nostre escrit de data 18 de gener de 2008 en el

que vàrem formular al·legacions d’oposició i instar la nul·litat de ple

dret del informe del Director General del Patrimoni Cultural de data 12

de desembre de 2007 relatiu al trasllat de la fàbrica de Can Fàbregas i

Caralt.

En cas contrari, de no resoldre’s el nostre escrit i peticions de data

18 de gener de 2008, amb la corresponent resolució administrativa que

compleixi amb el contingut i requisits legalment exigibles, amb la

corresponent notificació, i una vegada transcorri el termini legalment

establert per a la seva resolució  (termini de 3 mesos segons l’article

42.3 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre) la CUP entendrà que les

seves peticions han estat denegades o desestimades per silenci

administratiu negatiu, i per tant, procedirà a interposar els recursos

que en dret procedeixin en defensa dels seus legítims drets i

interessos per preservar Can Fàbregas al seu lloc.

Recordem que la CUP va denunciar que  l’”informe” al qual s’agafa

l’Ajuntament per justificar el trasllat no té cap validesa legal perquè:

– El Director General que l’ha emès no té competències per a fer-ho.

– El desplaçament d’immobles d’interès local només el pot autoritzar la

Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de la Generalitat.

– La normativa municipal de Mataró no permet el desplaçament d’immobles

catalogats amb el nivell A, com és el cas de Can Fàbregas.

– Prèviament al “trasllat” s’ha de fer l’enderroc, i aquesta operació implica la descatalogació de Can Fàbregas.

– El trasllat o desplaçament requereix una tramitació i aprovació

prèvia del Pla General amb informe favorable de la Comissió Territorial

de Patrimoni de la Generalitat, fet que no s’ha produït.  

Mataró, 25 de març del 2008

25 de març de 2008