Mataró: L’informe esgrimit pel trasllat de Can Fàbregas és nul de ple dret

La CUP de Mataró ha fromulat al·legacions d’oposició i insta la nul·litat de ple dret de l’informe del Director General del Patrimoni Cultural de data […]La CUP de Mataró ha fromulat al·legacions d’oposició i insta la nul·litat de ple dret de l’informe del Director General del Patrimoni Cultural

de data 12 de desembre de 2007 relatiu al trasllat del conjunt

catalogat de Can Fàbregas i de Caralt. Aquestes al·legacions s’han

formulat en temps i forma davant la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya el dia 18 de gener del 2008.

L’informe del qual s’insta la nul·litat de ple dret és el document

legal sobre el qual se sustenta la nova estratègia de “trasllat

integral” presentada pel govern triparit de Mataró el 18 de desembre

del 2007.


 Al·legacions d'oposició a l'informe del Director General 110.80 Kb

Aquest informe no té cap validesa legal perquè:

– El Director General que l’ha emès no té competències per a fer-ho.

– El desplaçament d’immobles d’interès local només el pot autoritzar la

Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de la Generalitat.

– La normativa municipal de Mataró no permet el desplaçament d’immobles

catalogats amb el nivell A, com és el cas de Can Fàbregas.

– Previament al “trasllat” s’ha de fer l’enderroc, i aquesta operació implica la descatalogació de Can Fàbregas.

– El trasllat o desplaçament requereix una tramitació i aprovació

prèvia del Pla General amb informe favorable de la Comissió Territorial

de Patrimoni de la Generalitat, fet que no s’ha produït.

Com ja és sabut, la CUP s’oposa al desplaçament de Can Fàbregas i de

Caralt i considera que qualsevol nova edificació en el sector ha de

respectar aquest bé catalogat preexistent. S’hi s’ha de desplaçar

alguna edificació aquesta ha de ser El Corte Inglés o bé fer compatible

la seva construcció amb el respecte a la situació original de Can

Fàbregas i de Caralt.

Recordem que la CUP va proposar un pacte de ciutat entre els diversos

grups municipals amb representació a l’Ajuntament però l’equip de

govern (PSC, ICV i ERC) s’ha negat a asseure´s a dialogar amb

nosaltres. Mantenim la nostra oferta de diàleg però davant els fets

consumats del govern, la CUP obre la via legal per aturar el

desmuntatge de Can Fàbregas i de Caralt.  

L’escrit d’oposició de la CUP argumenta que:

Cal declarar la nul·litat de ple dret de l’informe del Director General

del Patrimoni Cultural, de data 12 de desembre de 2007, per ser un òrgan manifestament incompetent

per informar sobre una consulta formulada per l’Ajuntament de Mataró en

relació a un bé cultural d’interès local. El Director General és un

càrrec polític i que té competències en la matèria és la Comissió

Territorial de Patrimoni Cultural, un òrgan tècnic.

En aplicació dels articles 37 i 43 de la Llei 9/1993, de 30 de

setembre, del patrimoni cultural català, i 2.1.h) del Decret 276/2005,

de 27 de desembre, en relació a l’article 39 de la Llei 9/1993, el desplaçament d’immobles d’interès local (BCIL) sí ha de ser objecte d’autorització prèvia per la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural.

L’informe del Director General de Patrimoni Cultural de data 12 de

desembre de 2007, no ha tingut en compte que, segons l’article 27 A i

28 del Pla

Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, en els edificis amb

nivell de protecció A, com el cas del conjunt industrial o fàbrica

Fàbregas i de Caralt, les obres de desplaçament, trasllat o desmuntatge

d’aquest tipus de béns, no hi són permeses
, i per tant, aquesta

actuació requerirà una modificació del Pla Especial del Patrimoni

Arquitectònic de Mataró, modificació que sí es subjecte a la

autorizació i/o informe previ i favorable de la Comissió Territorial

del Patrimoni Cultural.  

L’informe del Director General de Patrimoni Cultural no ha previst ni

considerat que l’actuació que es realitzarà, prèviament al trasllat del

BCIL, serà l’enderroc de la Fàbrica Fàbregues i de Caralt, actuació que

de fet suposa descatalogar aquest immoble,

declarat Bé Cultural d’Interès Local, i per tant, segons l’article 17.4

de la Llei de patrimoni cultural català i article 2.1.d) del Decret

276/2005, de 27 de desembre, és una actuació que sí requereix

l’autorització prèvia de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural.

El trasllat o desplaçament de la fàbrica Fàbregas i de Caralt, que està declarada bé cultural d’interès local (BCIL), requereix l’elaboració, tramitació i aprovació prèvia d’una modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Mataró, que ha de ser informada amb caràcter favorable per part del Departament de Cultura – Comissió Territorial de Patrimoni Cultural d’acord amb l’article 2.1.g) i 2.2. del Decret 276/2005, de 27 de desembre.

I per tant, la CUP de Mataró demana que es resolgui simultàniament:

Primer.- Declarar la nul·litat de ple dret i deixar sense efecte l’informe emès pel Director General del Patrimoni Cultural de data 12 de desembre de 2007 relatiu al trasllat de la fàbrica de Can Fàbregas i Caralt de Mataró.

Segon.- Trametre la consulta formulada per l’Ajuntament de Mataró en data de 27 de novembre de 2007, sobre el trasllat de la fàbrica Fàbregas i de Caralt, a la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural,

perquè informi la mateixa, en virtut de l’article 2 del Decret

276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials del

patrimoni cultural.

Tercer.- I una vegada hagi arribat la consulta formulada per

l’Ajuntament de Mataró a la Comissió Territorial del Patrimoni

Cultural, informar a l’Ajuntament de Mataró que el trasllat de la

fàbrica Fàbregas i de Caralt, bé cultural d’interès local – BCIL (obra

de trasllat no prevista en el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic

de Mataró, ni en el Pla General d’ordenació urbana de Mataró) sí

requereix autorització o informe previ i favorable del Departament de

Cultura
– Comissió Territorial de Patrimoni Cultural.

Assemblea de la Candidatura d’Unitat Popular de Mataró

Mataró, 29 de gener del 2008

29 de gener de 2008