Mataró: El regidor d’Urbanisme no sap quantes cases tradicionals ha permès enderrocar

El màxim responsable polític del departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Mataró, sr. Arcadi Vilert (PSC-PSOE), ha comunicat per escrit a la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) […]


El màxim responsable polític del departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Mataró, sr. Arcadi Vilert (PSC-PSOE), ha comunicat per escrit a la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) que desconeix quantes llicències d’enderroc ha concedit en els darrers anys.

El 28 de febrer del 2007 la CUP havia sol·licitat a la responsable del servei de Llicències, sra. Quitèria Guirao

(ICV) un llistat amb les llicències d’enderroc concedides els darrers

anys i la relació dels habitatges destruïts i la dels habitatges de

nova planta edificats en els solars resultants.

La resposta a la sol·licitud de les dades és un escrit del 29 de març

de 2006 (sic) on el sr. Arcadi Vilert, Conseller-Delegat d’Urbanisme,

diu que “com sigui que pel seu contingut és la meva competència, és per

això que la Consellera de Ciutat Sostenible me la va trametre per a la

seva resolució”
. La “resolució” és un informe tècnic de dues línies:“El programa informàtic del que disposem actualment per tramitar les

sol·licituds de llicència d’obres no permet extraure la informació que

es sol·licita”
.

Davant aquests fets, des de la CUP de Mataró:

1. Considerem un fet molt greu que els responsables de la planificació

urbanística de la ciutat ignorin les conseqüències de la seva política

en aquest àmbit.

2. Considerem una irresponsabilitat que es continui executant la

política d’enderrocs indiscriminats d’edificis d’arquitectura

tradicional, ja que els resultats són:

– la densificació i massificació dels barris, que queden mancats dels

serveis i equipaments bàsics com a conseqüència de l’increment de la

població.

– la socialització de l’especulació immobiliària, ja que es fomenta que

els edificis d’arquitectura tradicional esdevinguin solars-mercaderia

per enriquir-se fàcilment.

3. Considerem que un govern responsable s’hauria de plantejar

seriosament el cessament del responsable d’aquest desgavell

administratiu i urbanístic.

Des de la Candidatura d’Unitat Popular entenem que la política

urbanística en matèria de patrimoni arquitectònic mereix una altra

sensibilitat per part del govern.

Per aturar el desenfrenat increment del preu del sòl cal que es declari

una moratòria de llicències d’enderroc d’edificacions de més de

cinquanta anys d’antiguetat fins que no hi hagi una política

consensuada de protecció i rehabilitació del patrimoni arquitectònic.

També proposem que s’anul·li la línia d’actuació “substitució de tixit

vell” del Pla lcoal d’Habitatge 2005-2015, que preveu la creació de més

de 3.000 habitatges nous sobre solars d’edificis enderrocats.

Proposem que s’estudïin, es desenvolupin s’aprovin i s’apliquin les

mesures necessàries per garantir el reconeixement, la preservació, el

manteniment i la rehabilitació de les cases de còs i la resta

d’edificis d’arquitectura tradicional de Mataró com a béns d’interès

local pels seu valors paisatgístic, històric, identitari, social,

turístic, arquitectònic…


CUP de Mataró

4 d’abril de 2007

4 d'abril de 2007