Navàs: La CUP planteja un contenciós per aturar l’enderroc del l’antic cine

La Candidatura d’Unitat Popular de Navàs va notificar al resgistre de l’Ajuntament el seu plantejament per a un Contenciós Administratiu contra l’Ajuntament al qual té […]


La Candidatura d’Unitat Popular de Navàs va notificar al resgistre de l’Ajuntament el seu plantejament per a un Contenciós Administratiu contra l’Ajuntament al qual té dret després d’haver presentat una al·legació al seu enderroc dins el termini establert.

La CUP, que va presentar una al·legació als projectes finançats per FEOSL on demanava que no s’enderroqués l’antic Cine i que passés a formar part del patrimoni protegit local, es planteja ara presentar un Contenciós Admnistratiu contra l’Ajuntament. La CUP fonamenta jurídicament el contenciós al·legant que Navàs no té catàleg de bens a protegir i que per altra banda el POUM, on si que es proposa una llista d’edificis a protegir, la CUP ja hi plantejava en una al·legació que l’edifici es protegís i no s’enderroqués. Així doncs, la CUP entén que fins que no quedi resolt el POUM i per tant es tingui en compte o no l’al·legació de la CUP, no es pot efectuar el seu enderroc. 
Ja fa uns mesos la CUP va iniciar una campanya per explicar el valor històric de l’edifici i algunes propostes per al seu ús social i cultural. La CUP es mostra molesta perquè l’Ajuntament no ha volgut confrontar ni escoltar els seus arguments, i ha vetat la seva presència en la sessió informaiva que fa avui dijous.
Cal recordar que l’entitat Cultural la Ceba, va presentar ja fa algunes setmanes un manifest signat per una desena d’entitats del poble i diversos grups escènics i musicals demanant que no s’enderroqués el Cine i plantejant la seva utilització per les seves activitats. El passat dilluns també, un grup de persones reconegudes del poble, encapçalades per l’historiador Josep Maria Badia i Jaume Gubianes i el suport d’una desena més de persones, van presentar un altre manifest demanant que no s’enderroqui i recalcant el seu valor històric i cultural.
FInalment la CUP fa una crida a tots els partits polítics navassencs a canviar el seu posicionament respecte l’enderroc del Cine, i a demanar-ne la seva conservació i restauració.
===================
Expedient EG 12/2010
Projecte: Enderrocament de l’edifici municipal “Cinema Espanyol”.

IL·LM. SR.

El sotasignant, Sr. Jaume Cunill Bonet, major d’edat, veí de Navàs, amb domicili al carrer de la Pau, núm. 24, i provist del DNI 39.296.952-A, en nom i representació de la CUP DE NAVÀS, davant de vostè compareix i respectuosament,

EXPOSA

Primer.- Que en data 16 de març de 2010, es va rebre la notificació de l’Acord de la Junta de Govern Local, de data 10/03/2010, desestimant les al·legacions formulades per la CUP Navàs, i concretament, l’al·legació presentada contra l’acord d’enderrocament de l’edifici municipal anomenat “Cinema Espanyol”.

Segon.- Que, ja en el període d’al·legacions que es va obrir per a la tramitació del POUM de Navàs, actualment aprovat inicialment, CUP Navàs va formular una al·legació, entre altres, que encara no ha sigut resolta, en el sentit de que es reconegués el valor històric de l’edifici “Cinema Espanyol”, i per tant s’inclogués dins del catàleg de béns a protegir que es regula en els articles 69 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i, 76 i 95 del seu Reglament.

Tercer.- Que tenint en compte doncs que està pendent de resoldre’s l’al·legació referent a la catalogació del referit “Cinema Espanyol” com a edifici històric a protegir en el sí de la tramitació del POUM de Navàs, entenem que l’acord d’enderrocament del dit edifici, i encara més la seva execució, cal suspendre-la, com a mínim, fins a l’aprovació definitiva del nou catàleg de béns i edificis a protegir que ha de contenir el nou POUM.
Pensem que si ara s’enderroqués l’edifici, i a resultes de la tramitació del nou POUM, el “Cinema Espanyol” acabés sent catalogat com a bé a protegir, el dany produït seria irreversible i irreparable, no només a nivell arquitectònic, sinó també per la dignitat i consciència dels habitants d’aquest municipi.

Quart.- L’article 260 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, també exigeix que per la declaració d’estat ruïnós d’un edifici catalogat o objecte d’un procediment de catalogació, com entenem que és el cas, s’ha de remetre l’expedient administratiu al Departament de la Generalitat de Catalunya que li correspongui perquè emeti un informe respecte dels efectes que ha de comportar la declaració de ruïna, i això no s’ha efectuat, de forma que es produiria una nul·litat d’actuacions per vulnerar-se el procediment administratiu corresponent.

Cinquè.- Els moviments i manifestos que s’han presentat aquests dies a l’Ajuntament per diferents personalitats i entitats diverses del poble de Navàs, contribueix també a justificar la suspensió de l’execució d’unes obres d’enderrocament d’un edifici històric que forma part del patrimoni municipal, i que creiem que no s’ha valorat o apreciat suficientment.

Sisè.- La CUP Navàs es reserva totes les accions legals que li puguin correspondre si l’Ajuntament fes cas omís d’aquest escrit i de forma especial per impugnar l’acord d’enderroc del Cine Espanyol davant de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Per tot això,
SOL·LICITA
Que es tingui per presentat aquest escrit, per fetes les anteriors manifestacions, i en la seva virtut, s’acordi suspendre cautelarment l’execució de l’acord d’enderrocament de l’edifici anomenat “Cinema Espanyol”, mentre no es resol definitivament si s’escau la seva catalogació com a bé a protegir, dins del catàleg que forma part del contingut del nou POUM de Navàs aprovat inicialment.

Navàs, 26 d’abril de 2010

IL·LM. SR. ALCALDE DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE NAVÀS

30 d'abril de 2010