El Parlament reprova l’actitud de l’auditora i consultora Deloitte amb l’Hospital de Sant Pau

La Comissió de Sindicatura de Comptes del Parlament de Catalunya ha aprovat, a instancies de la CUP-Crida Constituent, una resolució sobre la gestió de l’Hospital […]


La Comissió de Sindicatura de Comptes del Parlament de Catalunya ha aprovat, a instancies de la CUP-Crida Constituent, una resolució sobre la gestió de l’Hospital de Sant Pau que reprova l’actitud de l’auditora i consultora Deloitte SL i posa en marxa el compte enrere per fer funcionar l’Hospital de Sant Pau com un autèntic hospital públic.

En relació a l’informe 8/2016 de la Sindicatura de Comptes, la proposta de resolució de la CUP-CC proposava:

– Reprovar la companyia Deloitte SL en relació a l’auditoria dels exercicis 2010, 2011, 2012 per no haver evidenciat les irregularitats posades de manifest en aquest informe.

 – Remetre el contingut de l’informe acompanyat de l’expedient corresponent a fiscalia i a tribunal de comptes per tal de depurar les possibles responsabilitats i d’evitar situacions d’impunitat.

– Requerir a la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de Sant Pau perquè sol·liciti el rescabalament al seu patrimoni de les quantitats indegudament pagades segons les conclusions de l’informe.

– Requerir el Departament de Salut perquè no faci cap més transferència a la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de Sant Pau fins que aquesta fundació accepti –i actuï com a tal- poder adjudicador administració pública.

– Requerir el Departament de Salut perquè no faci cap més transferència a la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de Sant Pau fins que aquesta fundació corregeixi totes les consideracions contingudes en l’informe de la sindicatura de comptes.

Finalment, un cop transaccionada la proposta de resolució amb Junts pel Sí i PSC (el text final també va comptar amb els vots de CSQP), el text aprovat pel Parlament de Catalunya ha estat el següent:

1. El Parlament de Catalunya reprova la companyia Deloitte SL en relació a l’auditoria dels exercicis 2010, 2011 i 2012 per no haver evidenciat les irregularitats posades de manifest en l’Informe de fiscalització 8/2016 de la Sindicatura de Comptes.

2. El Parlament de Catalunya es compromet a remetre el contingut de l’Informe, acompanyat de l’expedient corresponent, a la Fiscalia i al Tribunal de Comptes per tal de depurar les possibles responsabilitats i d’evitar situacions d’impunitat.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a requerir a la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de Sant Pau perquè sol·liciti el rescabalament al seu patrimoni de les quantitats indegudament pagades segons les conclusions de l’informe contingudes en l’apartat 16, de retribucions del personal directiu, l’apartat 19, d’acomiadaments de personal d’alta direcció, i l’apartat 20, del règim d’incompatibilitats.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, i concretament el Departament de Salut, perquè garanteixi la correcció de totes les irregularitats definides en l’apartat “4.1. Observacions” del document de l’Informe i estableixi tots els mecanismes necessaris per tal d’evitar la reiteració d’aquestes irregularitats, així com que porti a terme amb la màxima celeritat possible les recomanacions enumerades en el punt 4.2 de l’informe.

5. Insta el Govern a presentar un informe sobre les mesures adoptades i la situació actual de l’Hospital de Sant Pau, a partir del 2012, amb l’objectiu de resoldre les deficiències detectades a l’Informe de fiscalització 8/2016.

6. Insta el Govern a estudiar la possibilitat que el Departament de Salut presenti una proposta per condicionar els pagaments de les subvencions i les transferències corrents als Hospitals concertats al compliment de les conclusions més rellevants dels informes de la Sindicatura de Comptes.

21 d'octubre de 2016