La proposta de pressupostos 2012 es debatran dijous al Ple municipal de Sant Celoni

La proposta de Pressupostos 2012 presentada per l’equip de govern es portarà a debat aquest dijous al Ple municipal, a les 20.15 hores, entre molts […]


La proposta de Pressupostos 2012 presentada per l’equip de govern es portarà a debat aquest dijous al Ple municipal, a les 20.15 hores, entre molts altres temes que us adjuntem a continuació. Recordeu que podeu escoltar el ple en directe a Punt7 Ràdio (1007.7 FM) o per internet (http://www.santceloni.cat/departament.php?id=108).

ORDRE DEL DIA

I.- PART DISPOSITIVA

1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions plenàries de 02.04.2012, 27.04.2012 i 31.05.2012.

2. Aprovació, si s’escau, de la xifra del Padró municipal d’habitants de Sant Celoni referida a 1 de gener de 2012.

3. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la composició del Consell de Poble de la Batllòria, amb la renúncia d’un membre.

4. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona.

5. Aprovació, si s’escau, de la modificació de preus públics dels serveis bàsics del Centre municipal d’esports “Sot de les granotes”.

6. Resolució, si s’escau, de les al·legacions presentades durant l’exposició pública del Mapa de capacitat acústica de Sant Celoni, i aprovació definitiva del mateix.

7. Resolució, si s’escau, de les al·legacions presentades durant l’exposició pública de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions, i aprovació definitiva de la mateixa.

8. Donar compte al Ple municipal de l’informe emès per l’interventor accidental sobre la morositat de l’Ajuntament de Sant Celoni en el segon trimestre de 2012.

9. Aprovació, si s’escau, del Pla econòmic financer d’acord amb la Llei d’estabilitat pressupostària.

10. Aprovació inicial, si s’escau, del pressupost de la Corporació per a l’exercici de 2012, les seves bases d’execució i la plantilla orgànica i quadre de llocs de treball.

11. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal de CiU en defensa de la llengua catalana a la Franja.

12. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal de CiU per a la delegació del vot dels càrrecs electes locals.

13. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal de CiU amb motiu del dia 28 de juny de l’alliberament lesbià, gai, transexual i bisexual, per l’abolició de la pena de mort en els supòsits derivats d’homosexualitat i identitat de gènere.

II.- CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

14. Informació de les resolucions dictades per l’Alcaldia i pel regidor de Seguretat Ciutadana en els mesos de maig i juny de 2012.

15. Precs i preguntes. 

CUP SANT CELONI 

17 de juliol de 2012