Els sous dels polítics, a debat aquest dijous en el Ple extraordinari de Sant Celoni

Ordre del dia1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de constitució de la Corporació municipal.2. Aprovació, si s’escau, de la fixació […]


Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de constitució de la Corporació municipal.
2. Aprovació, si s’escau, de la fixació del dia, l’hora i la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.
3. Aprovació, si s’escau, de la creació i composició de les Comissions Informatives Permanents.
4. Aprovació, si s’escau, de la creació i composició de la Comissió Especial de Comptes.
5. Aprovació, si s’escau, del nomenament de representants de la Corporació en diversos òrgans col·legiats.
6. Presa de coneixement de la constitució dels grups polítics municipals.
7. Presa de coneixement de les resolucions dictades per l’Alcaldia en matèria de nomenament de tinents d’alcalde, membres de la Junta de Govern Local i delegacions conferides a diversos regidors i regidores.
8. Aprovació, si s’escau, de l’assignació econòmica als grups polítics municipals.
9. Aprovació, si s’escau, del règim de dedicació de l’alcalde i dels regidors de la corporació i fixació de les seves retribucions, així com de les quantitats a percebre en concepte d’indemnitzacions i assistències.
10. Aprovació, si s’escau, de diverses delegacions del Ple en favor de la Junta de Govern Local.

5 de juliol de 2011