Tarragona: La CUP ha presentat a l’Ajuntament la moció ‘Televisió sense fronteres’.

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) ha presentat a l’Ajuntament de Tarragona la moció “Televisió sense fronteres” amb el propòsit que sigui aprovada en el plenari […]La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) ha presentat a l’Ajuntament de

Tarragona la moció “Televisió sense fronteres” amb el propòsit que

sigui aprovada en el plenari del proper 28 de setembre.

Amb aquesta moció la CUP espera que l’ajuntament tarragoní passi de les

paraules als fets i doni suport explícit a la proposició de llei

presentada mitjançant iniciativa legislativa popular davant les Corts

espanyoles per tal de garantir legalment i de forma definitiva la

recepció dels programes autonòmics de ràdio i televisió realitzats en

alguna d’aquestes llengües en el conjunt dels territoris que conformen

les seves respectives comunitats lingüístiques.

D’altra banda, la CUP espera que a banda de l’aprovació en el plenari

de la moció, l’Ajuntament de Tarragona com a institució animi a la

ciutadania a donar suport mitjançant la seva signatura l’esmentada

iniciativa legislativa popular.

Més informació (http://www.televisiosensefronteres.cat/):

La Constitució Espanyola estableix en l’article 3 un principi de

protecció del pluralisme lingüístic. L’apartat tercer d’aquest precepte

conté un mandat dirigit al conjunt dels poders públics de l’Estat

d’especial respecte i protecció de les distintes llengües i modalitats

lingüístiques que conformen el patrimoni cultural comú. D’una manera

més específica, l’article 20, apartat tercer, del text constitucional

exigeix que en l’accés dels grups socials i polítics més significatius

als mitjans de comunicació depenents dels ens públics es respecti el

pluralisme de la societat i de les diverses llengües d’Espanya. Aquesta

última previsió posa de manifest la singular rellevància dels mitjans

de comunicació audiovisual a l’hora de promoure i difondre el

plurilingüisme.

Un fet normatiu rellevant en aquest àmbit és la ratificació l’any 2001

per part de l’Estat espanyol de la Carta Europea de les Llengües

Regionals o Minoritàries, la qual estableix obligacions específiques de

protecció d’aquestes llengües en l’àmbit dels mitjans de comunicació.

L’article 11 de la Carta, que estableix les obligacions de les Parts

respecte dels “Mitjans de comunicació”, disposa en l’apartat segon que:

“Les parts es comprometen a garantir la llibertat de recepció

directa de les emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en

una llengua usada en una forma idèntica o pròxima d’una llengua

regional o minoritària, i a no oposar-se a la retransmissió d’emissions

de ràdio i de televisió dels països veïns en aquesta llengua.”

Segons que han assenyalat els organismes del Consell d’Europa, aquest

compromís comporta no sols eliminar obstacles, sinó també adoptar

mesures positives dirigides a garantir la llibertat de recepció directa

de les emissions de televisió entre territoris veïns on es fa servir

una llengua regional o minoritària en una forma idèntica o pròxima

(Explanatory Report to the European Charter for Regional or Minority

Languages, paràgraf 11).

Candidatura d'Unitat Popular de Tarragona

Comunicació

www.tarragona.cup.cat

www.cup.cat

6 de setembre de 2009