Valls: Moció per la compra pública ètica, responsable, conscient i en català de l’Ajuntament

En el món, més de 250 milions d’infants menors de 14 anys treballen: 17 milions a Amèrica Llatina, 80 milions a Àfrica i 153 milions […]En el món, més de 250 milions d’infants menors de 14 anys treballen: 17 milions a Amèrica Llatina, 80 milions a Àfrica i 153 milions a Ària, l’ocupació no és accessible per a tothom, sobre tot per a les persones discapacitades i malauradament no sempre es respecten els drets fonamentals dels treballadors recollits en la Declaració de l’Organització Internacional del Treball, relativa als principis i drets fonamentals en el treball i el seu seguiment, que són:


– Llibertat d’associació i la llibertat sindical i el reconeixement efectiu del dret de negociació col•lectiva

– L’eliminació de totes les formes de treball forçós i obligatori

– L’abolició efectiva del treball infantil

– L’eliminació de la discriminació en matèria d’ocupació


Atès que la compra de productes i la contractació de serveis de la pròpia administració poden contribuir de manera efectiva a posar en pràctica un comerç més responsable que garanteixi la defensa dels drets dels treballadors i treballadores, i a la vegada poden contribuir a posar en pràctica un consum més conscient i de proximitat, en relació als productes i serveis de la nostra comarca i entorns, i productes i serveis que fan un ús normalitzat de la llengua catalana, la Candidatura d’Unitat Popular de Valls, proposa:


1. Que l’Ajuntament de Valls contribueixi a l’acompliment dels drets fonamentals en el treball tot fomentant la compra pública ètica en la contractació de serveis i la compra de productes.

2. Que l’Ajuntament de Valls es comprometi a contractar productes i serveis de proximitat i en català.

3. Que es comprometi a difondre el valor de la contractació pública ètica entre els treballadors i treballadores municipals.

4. Que es comprometi a difondre el valor de la contractació pública de proximitat i en català entre els treballadors i treballadores municipals.

5. Que informi als proveïdors i sensibilitzi a la ciutadania en general sobre els valors de la compra ètica.

6. Que informi als proveïdors i sensibilitzi a la ciutadania en general sobre els valors de la compra responsable, de proximitat i en català.

7. Que s’adhereixi a la Xarxa per la Compra Pública Ètica, que és una eina per a garantir la coherència en el consum institucional de les administracions locals amb els principis dels serveis públics, dinamitzada per Setem-Catalunya i recolzada per l’Agència Catalana del Consum, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, entre d’altres.

Gerard Nogués Balcells


Valls, a 20 de novembre de 2007

3 de gener de 2008