L’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna té càrrecs municipals en dedicació exclusiva temporal

L’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària del 04 de juny de 2012, va adoptar acord pel qual es va determinar el nombre i règim econòmic […]


  • L’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària del 04 de juny de 2012, va adoptar acord pel qual es va determinar el nombre i règim econòmic dels càrrecs de la Corporació Municipal amb règim de dedicació exclusiva temporal, la part dispositiva del mateix, diu el següent:

    PRIMER. Determinar en nombre d’un, el lloc reservat a Regidor d’esta Corporació Municipal que exercirà les responsabilitats de dirigir els aturats contractats a través dels programes per a pal·liar l’atur, en l’execució de les tasques i/o treballs que tinguen que realitzar, amb règim de dedicació exclusiva temporal, màxim tres mesos de l’estiu.

  • SEGON. Determinar, dins de la consignació global continguda en el pressupost, la quantia de les retribucions que correspondrà a eixe lloc, per similitud amb el lloc de la plantilla d’encarregat de la brigada d’operaris de serveis municipals diversos:
  • TERCER. Sol·licitar a l’interessat que siga designat per l’Alcaldia l’acceptació expressa de l’exercici del seu càrrec en el règim de la dedicació assenyalada i comunicar-ne l’acceptació al Ple en la primera sessió que celebre.
  • QUART. Publicar anunci del present acord en el Butlletí Oficial de la Província amb expressió del règim retributiu.
  • CINQUÉ. El present acord entrarà en vigor, una vegada s’inicien els programa per a pal·liar l’atur estacional, una volta l’Alcaldia determine el regidor/a que ha de ser designat en dedicació exclusiva temporal.

 


CÀRREC DEDICACIÓ RETRIBUCIONS  BRUTES TRES MESOS: Regidor 100% 4.152,00 € Encarregat de brigada serveis municipals diversos Estes quanties s’augmentaran anualment en el mateix percentatge que s’incremente per a la resta de personal al servei d’este Ajuntament. [font WEB MUNICIPAL]

6 de juliol de 2012