L’Ajuntament de Molins de Rei haurà d’assumir 73.040 € degut a les retallades de la Generalitat en escoles bressols i de música

La CUP ha presentat una moció pel proper ple municipal del 27 d’octubre per denunciar que la Generalitat de Catalunya ha retallat en un 23% […]


La CUP ha presentat una moció pel proper ple municipal del 27 d’octubre per denunciar que la Generalitat de Catalunya ha retallat en un 23% i un 11% les subvencions per les escoles de música i escoles bressols respectivament. Això representa que l’Ajuntament haurà d’assumir els 73.040 € que no arribaran per pagar les despeses del curs 2010-2011, que ja ha finalitzat.

Aquesta és una més de les retallades que està impulsant el govern de CiU i que un cop afecta als serveis públics i al conjunt de les classes populars del nostre país. Continuarem defensant que hi ha alternatives a aquestes retallades i que no passen precisament per rebaixes d’impostos a les classes més altes, tal i com ha fet l’executiu català.

Per tot això hem presentat la següent moció per tal que el ple municipal es posicioni de forma clara contra aquesta nova retallada, que afecta considerablement a les finances municipals.

MOCIÓ DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE LA DISMINUCIÓ DE LES SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS I L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Molins de Rei disposa de tres escoles bressol públiques i una escola de música. El correcte funcionament d’aquests serveis depèn, en gran part, del suport econòmic que la Generalitat proporciona a l’Ajuntament. A més, cal recordar que els serveis d’aquest tipus són desenvolupats per l’Administració local per tal de donar cobertura a les necessitats de les famílies i dels infants, però que en cap cas són d’obligada prestació per part dels ajuntaments. Dit d’una altra manera, l’Administració local està assumint serveis que hauria de prestar la Generalitat de Catalunya.

El nostre Ajuntament es fa càrrec d’una part important de les despeses d’aquests serveis, fet que suposa una consignació elevada en el conjunt dels nostres pressupostos. En canvi, l’aportació de la Generalitat de Catalunya mai no ha respost al nivell de la responsabilitat que hauria de tenir en aquest tipus de serveis.

Ara bé, el que és del tot inadmissible és la darrera actuació de la Generalitat, que ha aplicat retallades del 23% a les subvencions a les escoles de música i del 11% a les escoles bressol. El més greu de tot és la manca de comunicació per part del Govern català sobre aquest assumpte i que l’aplicació de la retallada s’hagi aplicat amb caràcter retroactiu, en portar-se a terme en el curs 2010-2011 un cop aquest ja ha finalitzat. L’Ajuntament de Molins de Rei haurà d’assumir per aquest concepte 73.040 € degut a la irresponsabilitat del Govern de la Generalitat.

La retallada en les subvencions per l’escola municipal de música representen un total de 30.240 € que haurà d’assumir l’Ajuntament, mentre que per les escoles bressols haurem d’assumir 42.800 €.

A més, a hores d’ara encara no sabem quin serà el finançament que rebrem per al curs 2011-2012, quan, de fet, els serveis ja estan en funcionament i l’Ajuntament ha establert els preus públics i taxes municipals partint de la base que la subvenció de la Generalitat seria de 1.600 euros per a cada plaça d’escola bressol i de 460 euros pel que fa a l’Escola de música. La disminució d’aquests imports comporta un desajust pressupostari dels serveis que repercuteix negativament en les finances municipals.

La determinació presa pel Govern català pel que fa a la disminució de la seva aportació al funcionament de les escoles bressol suposa un incompliment de l’acord del 14 de febrer de 2005, signat entre el Departament d’Educació i les entitats municipalistes, en el qual es fixava que en municipis com el nostre la subvenció seria de 1.800 euros per a cada infant i curs escolar.

De la mateixa manera també està incomplint el Conveni marc signat entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques de 9 de juliol de 2008, pel qual es comprometia a finançar amb 600 euros cada infant escolaritzat a les escoles de música.

Per tot això, es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents acords:

Primer. Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Molins de Rei a la retallada de les subvencions a les escoles bressol municipals i escola municipal de música per al curs 2010-2011 portada a terme pel Govern català.

Segon. Demanar al govern de la Generalitat que per al curs 2011-2012 i posteriors compleixi els acords presos amb les entitats municipalistes el 14 de febrer de 2005 i el 9 de juliol de 2008, de sosteniment de les escoles bressol i escoles de música municipals, pels quals es comprometia a subvencionar 1.800 euros i 600 euros per infant i curs, respectivament.

Tercer. Comunicar aquest acord al Govern català, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

Molins de Rei, a 19 d’octubre de 2011

20 d'octubre de 2011