Celrà: La CUP treballarà amb les entitats per presentar esmenes a la nova ordenança fiscal

En el darrer ple municipal de Celrà, celebrat el passat dimarts es va aprovar una ordenança fiscal presentada per l’Entesa per Celrà. Per la seva […]

En el darrer ple municipal de Celrà
,

celebrat el passat dimarts es va aprovar una ordenança fiscal

presentada per l’Entesa per Celrà. Per la seva banda, la Candidatura

d'Unitat Popular (CUP de Celrà)

es va manifestar en contra ja que considera que pot generar tractes

diferenciats i no equitatius entre

les diferents entitats i l’Ajuntament. A més a més, diuen

exigir el pagament de taxes a les entitats del poble per utilitzar

espais municipals va clarament en detriment de la vida associativa i

cultural del poble.És per aquest motiu que han convocat una reunió a

totes les entitats pel proper divendres per animar-les a presentar

esmenes per aconseguir eliminar aquest punt de l'ordenança.


En el darrer ple municipales va aprovar una

ordenança fiscal presentada per l’Entesa per Celrà. Aquesta ordenança,

anomenada “Ordenança fiscal número 25, reguladora de

la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de les

instal·lacions municipals culturals”, té per objectiu, segons l’equip

de

govern, establir unes taxes per la utilització de la sala

d’audiovisuals,

el pavelló i el porxo de les piscines només per a aquelles entitats de

fora del municipi que hi vulguin organitzar activitats.


L’ordenança va ser aprovada amb els vots

favorables de l’Entesa per Celrà, iCelrà i CiU, i amb l’únic vot en

contra de la Candidatura d’Unitat

Popular. Vam votar-hi desfavorablement perquè entenem que l’actual

redactat no garanteix que les entitats de Celrà quedin exemptes de

pagar també aquestes taxes quan les activitats que hi realitzin

comportin el

cobrament d’una entrada. En concret, el nostre desacord està provocat

per

l’article 2.2, que diu:


Resten no subjectes a la present taxa:

a)

les utilitzacions de béns immobles municipals que es realitzin

pernentitats sense ànim de lucre de Celrà i sense cobrament d’entrada

ni cap

tipus de contraprestació econòmica relacionada amb les activitats a

desenvolupar en els béns immobles municipals".


La CUP creu, que en aquest text queda suficientment clar que

quan una entitat sense ànim de lucre de Celrà vulgui organitzar una

activitat i cobrar una entrada (per exemple, un concert, un sopar,

etc.) podrà quedar sotmesa a les taxes establertes per l’ordenança, en

tant que

no estarà complint amb els dos requisits que clarament exigeix

l’article

2.2: ser una entitat sense ànim de lucre de Celrà i no cobrar cap tipus

d’entrada o contraprestació.


Ho considera un despropòsit redactar una ordenança

on un dels articles és

clarament confús i pot generar tractes diferenciats i no equitatius

entre

les diferents entitats i l’Ajuntament. Una ordenança ha de tenir per

objectiu establir criteris clars i entenedors per a tothom, i aquest

redactat fa justament el contrari, ja que deixa a criteri de l’equip de

govern la decisió de cobrar taxes a una entitat del poble que organitzi

una activitat de pagament.

Des de la CUP entenen que moltes entitats cobren entrada per realitzar

determinades activitats que d’altra manera serien inviables. Per tant,

exigir el pagament de taxes a les entitats del poble per utilitzar

espais municipals va clarament en detriment de la vida associativa i

cultural de

Celrà.

16 de juny de 2008