La CUP de Lleida exigeix de nou l’audiència pública sobre el projecte de les Basses

En data 10 de març de 2011 varen ser presentades 230 signatures ciutadanes per sol·licitar la convocatòria d’una audiència pública sobre el projecte de remodelació […]


En data 10 de març de 2011 varen ser presentades 230 signatures ciutadanes per sol·licitar la convocatòria d’una audiència pública sobre el projecte de remodelació del parc de Les Basses tal i com es requerit per l’article 21 a 24 del Reglament de Participació de l’Ajuntament de Lleida sense que existís resposta per part de la Paeria, un cop expirat el termini màxim de 60 dies segons normativa vigent.

Davant la inactivitat municipal, en data 31 de maig de 2011 es va formular per part de la CUP –com a entitat expressament autoritzada pels signants per a facilitar la tramitació de l’audiència- una queixa davant la Sindicatura de Greuges de Catalunya que va ser resolta definitivament en data 28 de febrer de 2012 en el sentit de suggerir a l’Ajuntament de donar compliment al reglament i en conseqüència convocar l’audiència pública.

Immediatament la CUP vam sol·licitar reunió amb el Paer en cap, en data 7 de març de 2012, per tal de vehicular el protagonisme de la societat civil en aquest debat públic.

Des de llavors l’Ajuntament no ha donat resposta al nostre requeriment ni ha fixat, tal i com s’havia compromès l’alcalde en diferents mitjans de comunicació, data per dur a terme aquesta audiència pública, fets que demostren clarament la nul·la voluntat de l’Ajuntament de Lleida de dur a terme polítiques actives de participació, mes enllà del vot cada 4 anys.

Des de la CUP entenem que cal adoptar mesures per a la participació activa de les lleidatanes i lleidatans això passa, de manera clara, perquè l’ajuntament utilitzi les eines de que s’han dotat. És per això que avui efectuarem un requeriment previ a la via jurisdiccional, la qual instarem dins el termini de deu dies hàbils, a computar d’acord amb allò previst envers el procediment especial de protecció dels drets fonamentals per la Llei de la jurisdicció contenciosa.

El portaveu de la CUP, Ferran Dalmau ha afirmat que “es impresentable que l’ajuntament, malgrat l’informe del síndic, es negui encara a convocar aquesta audiència pública “ i que “caldrà recórrer, un cop més a la queixa al síndic o la via judicial per tal de que les lleidatanes i lleidatans pugin tenir una participació activa en el seu municipi”.

A Lleida, el 16 d’abril de 2012.

16 d'abril de 2012