La CUP proposarà que l’Ajuntament de Berga ingressi els pagaments dels impostos a l’Agència Tributària de Catalunya

MOCIÓ DE LA CUP SOBRE EL PAGAMENT DE L’IRPF Atès que és una certesa històrica que l’estat espanyol ha sotmès el nostre país, com a […]


MOCIÓ DE LA CUP SOBRE EL PAGAMENT DE L’IRPF Atès que és una certesa històrica que l’estat espanyol ha sotmès el nostre país, com a mínim des de la darrera centúria, a un espoli fiscal permanent que n’ha penalitzat el desenvolupament econòmic i social. A la torna, amb aquest fenomen els diners dels catalans s’han utilitzat com a arma política utilitzada per a perpetuar aquesta situació de forçada contribució a una mal anomenada solidaritat. Atès que aquest fet s’ha vist agreujat al llarg dels darrers anys amb l’augment de la càrrega fiscal que, partint de nivells propis dels països més pobres, s’ha anat homologant als nivells de la resta d’Europa. És d’aquesta forma que el fenomen de l’espoli fiscal ha arribat fins a l’absoluta insostenibilitat actual, posant així en perill el futur econòmic català i amb aquest el de tots aquells serveis públics i socials conquerits en els darrers cent anys. Bona prova d’aquest fet la trobem en les actuals retallades pressupostàries de tots aquests serveis, en part probablement originades pel malbaratament dels recursos públics però majoritàriament cimentades en aquest constant espoli fiscal. Atès que per altra banda és també un fet conegut l’existència al Principat de Catalunya de dos ens públics, l’Agència Tributària de Catalunya i l’Agència Tributària Espanyola, competents per a la recaptació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Fins a la data, i com en la immensa majoria de casos, probablement per desconeixement de les funcions de l’Agència Tributària de Catalunya, aquest Ajuntament ha estat tributant pels impostos anteriorment esmentats a l’Agència Tributària Espanyola. Atès que donada la possibilitat legal que permet el pagament d’aquests impostos a l’Agència Tributària de Catalunya, ens dependent de la Conselleria d’Economia i Coneixement de la Generalitat, i considerant que si els impostos dels berguedans han d’esdevenir arma política és preferible que el control de la mateixa es trobi a mans de la Generalitat de Catalunya, màxim òrgan de govern propi del Principat. Per tot això demanem al ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 1.- Ingressar els pagaments efectuats per l’Ajuntament de Berga corresponents a l’Impost Sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), i també en cas d’haver-n’hi, els corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a l’Agència Tributària de Catalunya, en comptes d’efectuar-los a l’Agència Tributària Espanyola com s’han realitzat fins ara. 2.- Difondre a través del web de l’Ajuntament i per tal de facilitar a tots aquells berguedans que ho desitgin, la informació necessària per portar a terme aquests mateixos ingressos corresponents a llurs pagaments dels dos esmentats impostos a l’Agència Tributària de Catalunya. 3.- Notificar el present acord a la Conselleria d’Economia de la Generalitat de Catalunya. Anna Maria

19 de gener de 2012