Lleida: Per la plena ciutadania, dret de vot dels nous catalans

Dissabte 9 de setembre la CUP de Lleida ha iniciat una campanya per la plena ciutadania on es reclama el dret de vot dels nous […]


Dissabte 9 de setembre la CUP de Lleida ha iniciat una campanya per la plena ciutadania on es reclama el dret de vot dels nous catalans. El primer acte de la campanya ha estat el repartiment de fulls informatius redactats en català, anglès i àrab.

PER LA PLENA CIUTADANIA: DRET DE VOT PELS NOUS CATALANS

És una evidència que en els darrers anys la composició de la societat catalana ha canviat substancialment. Un dels grans canvis que ha viscut la nostra societat és conseqüència de l’arribada de persones immigrades procedents de diversos indrets del planeta culturalment diferents. L’aportació de la immigració enriqueix enormement la nostra societat però li planteja alhora importants reptes que ha d’afrontar.

Com demostren les onades migratòries que Catalunya rebé durant el segle XX, quan arribaren milers de persones procedents de l’Estat espanyol a la recerca de treball i d’una vida millor, els Països Catalans han estat tradicionalment una terra d’acollida. Aquesta afirmació (el “Catalunya, terra d’acollida”) no pot quedar-se en un benintencionat i autocomplaent eslògan promocional  de la Generalitat sinó que cal transformar-lo en una realitat.

Cal, doncs, que aquelles persones que han arribat a Catalunya d’arreu per viure-hi i treballar-hi, i que per tant han esdevingut nous catalans, gaudeixin de la plena ciutadania. I la plena ciutadania implica que no hagin de contraure únicament els deures que comporta ésser ciutadà català i que gaudeixin dels drets cívics i polítics derivats de la ciutadania catalana. És a dir, que tinguin dret a votar i a ser elegits en totes les eleccions desenvolupades en territori català.

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) aposta per la concessió de la plena ciutadania als nous catalans, pel reconeixement del seu dret a vot i per l’adopció del català com a llengua de cohesió social, convertint-la en la llengua d’interrelació de tota la ciutadania de Catalunya.

Pel respecte als drets cívics i polítics
Pel dret a votar i a ser elegit de les persones immigrades
Per la plena ciutadania dels nous catalans

[text en espanyol]


POR LA PLENA CIUDADANÍA: DERECHO DE VOTO PARA LOS NUEVOS CATALANES

Es una evidencia incontestable que en los últimos años la composición de la sociedad catalana ha cambiado de manera substancial. Uno de los grandes cambios que ha vivido nuestra sociedad es consecuencia de la llegada de personas inmigradas procedentes de distintos sitios del planeta culturalmente distintos. La aportación de la inmigración enriquece enormemente nuestra sociedad pero le plantea a la vez importantes retos que debe afrontar.

Como mostraron los movimientos migratorios que Catalunya recibió durante el siglo XX, cuando llegaron a este país miles de personas procedentes del Estado español en búsqueda de trabajo y de una vida mejor, los Països Catalans han sido tradicionalmente un territorio de acogida. Esta afirmación (“Catalunya, tierra de acogida”) no puede quedarse en un bienintencionado y autocomplaciente eslogan promocional de la Generalitat sino que hay que transformarlo en un realidad.

Hace falta, pues, que aquellas personas que han llegado a Catalunya para vivir y trabajar, y que por tanto se han convertido en nuevos catalanes, tengan derecho a la plena ciudadanía. Y la plena ciudadanía implica que no deban únicamente contraer los deberes que implica el ser ciudadano catalán sino que disfruten también de los derechos derivados de la ciudadanía catalana y que tengan, en consecuencia, derecho a votar y a ser elegidos en todas las elecciones desarrolladas en territorio catalán.

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) apuesta por la concesión de la plena ciudadanía a los nuevos catalanes, por el reconocimiento de su derecho a voto y por la adopción del catalán como lengua de cohesión social, convirtiéndola en lengua de interrelación del conjunto de la sociedad catalana.

Por el respeto a los derechos cívicos y políticos
Por el derecho a votar y a ser elegido de las personas inmigradas
Por la plena ciudadanía de los nuevos catalanes

[text en francès]

POUR LA PLEINE CITOYENNETÉ : DROIT DE VOTE POUR LES NOUVEAUX CATALANS

Il est évident que pendant les dernières années la composition de la société catalane a changé d’une façon substantielle. L’un des grands changements vécus par nôtre société est conséquence de l’arrivée de personnes immigrées provenant de plusieurs endroits de la planète culturellement divers. L’apport de l’immigration enrichit énormément nôtre société mais lui présente au même temps des importants défis qu’elle doit affronter.

Comme le démontrent les migrations que la Catalogne a reçu pendant le XX siècle, quand des milliers de personnes provenant de l’Etat espagnol sont arrivées à la recherche de travail et d’une meilleure vie, les Pays Catalans ont été traditionnellement une terre d’accueil. Mais cette affirmation (« Catalogne, terre d’accueil ») ne peut rester comme un slogan avec des bonnes intentions et autocomplaisant, elle doit être transformée en une réalité.

Il faut, donc, que toutes ces personnes arrivées en Catalogne d’ailleurs pour y habiter et y travailler , qui sont devenus en conséquence des nouveaux Catalans, jouissent d’une pleine citoyenneté. Et la pleine citoyenneté implique qu’ils doivent accomplir les devoirs dérivés d’être citoyen catalan mais aussi qu’ils jouissent des droits civiques et politiques dérivés de la citoyenneté catalane. C’est-à-dire, qu’ils aient le droit de voter et d’être élus dans toutes les élections qui ont lieu en Catalogne.

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) soutien la concession de la pleine citoyenneté aux nouveaux Catalans, la reconnaissance de son droit de vote et l’adoption du catalan comme langue de cohésion sociale et d’interrelation entre les membres de la société catalane.

Pour le respect des droits civiques et politiques
Pour le droit de vote et le droit d’être élus des personnes immigrés
Pour la pleine citoyenneté des nouveaux catalans

11 de setembre de 2006