Manresa: La CUP qüestiona l’intervencionisme del projecte d’Ordenances del Paisatge

La CUP creu que el projecte d'Ordenances del Paisatge de Manresa està redactat tenint en compte l'actuació dels privats i no contempla les actuacions que […]La CUP creu que el projecte d'Ordenances del Paisatge de Manresa està

redactat tenint en compte l'actuació dels privats i no contempla les

actuacions que porten a terme l'ajuntament i altres ens públics a

l'hora d'autoexigir-se unes normes quant a equilibri visual de les

seves intervencions.


Així, per la formació independentista seria

necessari un preàmbul que obligués al propi ajuntament a actuar en una

determinada direcció d'acord a la resta de punts que exigeix als

ciutadans i privats. Qüestions "com la proporcionalitat entre l'alçada dels edificis i l'amplada de la vorera", l'espai dedicat al "verd urbà" o la gestió dels "solars no edificats", no només per tancar-los i protegir-los, sinó també per mirar de "reduir-los". La CUP també proposa que les Ordenances regulin la presència de contenidors i de "tanques de publicitat governamental", com les "del FEIL, per exemple" i, fins i tot, "la manca o excés d'il·luminació en alguns punts de la ciutat".

Pel que fa a les exigències als ciutadans i privats, la CUP considera

que l'article que fa referència a la roba estesa s'hauria d'eliminar

per diversos motius. En primer lloc perquè en molts casos "l'alternativa" a estendre la roba és "l'ús d'assecadora, que és cara i malbaratadora d'energia", en segon lloc, perquè el seu "suposat" efecte estètic negatiu "és prou discutible" i, tercer, perquè "és una norma condemnada a no ser aplicada".

Per últim, la CUP considera que els articles de l'Ordenança que regulen

para-sols, taules i cadires de les terrasses de bars i restaurants són

massa exigents; que controlant que els para-sols "no tinguin publicitat o que aquesta no superi un tant per cent de la superfície total", o assenyalant els material amb els que han d'estar fetes les taules i cadires de les terrasses "n'hi hauria ben bé prou".


Font: 


http://www.manresainfo.cat

31 de gener de 2010