Mesures urgents de redistribució de la riquesa i garantia de drets

Davant la situació extraordinària que viu el país i que vivim a nivell global, la Candidatura d’Unitat Popular pensem que cal prendre mesures excepcionals que posin per davant la cura de tots els veïns i veïnes sense excepció. El pes de la crisi sanitària, financera, ecològica i de cures no pot recaure sobre les espatlles de les classes populars. Per això proposem:


1. Cuidar de tothom és una prioritat: decret d’emergència sanitària!

 • Control de preus d’aquells productes necessaris per a fer front al Covid19.
 • Habilitar per al sistema públic de salut, de forma indefinida i sense compensació, totes les places de sanitat privada que siguin necessàries per a la gestió d’aquesta crisi

2. Si no podem treballar, no és moment de pagar: aplacem els deutes a les famílies!

 • Suspensió temporal de pagament d’hipoteques i de lloguers a les famílies que no hi poden fer front.
 • Decret de suspensió de tots els desnonaments. 

3. Davant la crisi: enfortiment immediat dels serveis públics!

 • Suspensió dels límits establerts per les lleis d’estabilitat pressupostària a la contractació de personal per part de les administracions públiques (ratios de reposició) per poder fer front a les necessitats de personal sanitari i de cures.
 • Suspensió temporal del pagament de deute del Govern de la Generalitat i de l’aplicació de l’article 135 de la Constitució Espanyola per alliberar recursos per incrementar-los a la sanitat pública i a paliar els efectes socials de la crisi del coronavirus.
 • Augment impositiu immediat a les grans empreses proporcional als beneficis nets i augment de l’Impost de Patrimoni per fer front a l’esforç públic necessari als impactes de la crisi del coronavirus.
 • Increment de l’IRPF a les rendes per sobre dels 60.000€ a l’any per a invertir-los a la sanitat pública.

4. Mesures en l’àmbit dels drets laborals 

 • Modificació de l’Estatut dels treballadors:
 • Permís retribuït o prestació per a totes les treballadores que tenen al seu càrrec menors de fins a 16 anys, persones dependents, persones amb discapacitat o un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no es pugui valer per si sol.
 • Prohibició de tots els acomiadaments de treballadores afectades per COVID-19, en confinament o que es trobin en l’exercici de qualsevol dret fonamental per la cura de fills i persones dependents.
 • Actuacions de la Inspecció de Treball:
 • Elaborar una campanya d’informació sobre els Drets Laborals de les treballadores durant la situació de crisi de salut pública actual. 
 • Actuacions per part de l’administració per evitar els fraus per ERTE’s sense causa o acomiadaments col·lectius en base a la realitat derivada del COVID-19.
 • Campanya específica sobre Prevenció de Riscos Laborals i propagació del COVID-19.

5. Mesures en l’àmbit de la seguretat social

 • Moratòria del consum de la prestació de desocupació pels ERTE’s que trobin causa amb algun element relacionat amb COVID-19.
 • Recuperació de la prestació de desocupació pels supòsits d’ERTE’s si els propers 6 anys hi ha un nou ERTE’S o l’acomiadament.
 • Suspensió del consum de la Prestació de desocupació i es passa a percebre una prestació per la mateixa quantia. 
 • Moratòria del pagament de les quotes d’autònoms. 

6. Empreses i seguretat pública

 • Tancament dels centres de treball de més de 100 treballadors, mantenint tant sols seguretat i manteniment necessari per recuperar l’activitat.
 • Tancament de totes les empreses amb alta concentració de treballadores i treball en cadena.
 • Tancament d’espais no oberts amb possibles concentracions de més de 100 persones.

7. Sobre el sector públic

 • Comunicar que no existeix causa per extingir o suspendre les relacions laborals de les treballadores subcontractades.
 • Pactar amb les empreses subcontractades que les treballadores de menjadors mantindran el seu contracte i es dedicaran a fer efectives les beques menjadors.
 • On hi hagi extincions o suspensions de contractes recuperar la gestió de servei públic immediat.
17 de març de 2020