El Parlament aprova que es realitzi un estudi epidemiològic dels efectes de les emissions radiotòxiques de les centrals nuclears instal·lades a Catalunya

El parlament ha aprovat una proposta de resolució presentada per la CUP-CC que insta al Govern a encarregar en el termini màxim de 6 mesos […]


El parlament ha aprovat una proposta de resolució presentada per la CUP-CC que insta al Govern a encarregar en el termini màxim de 6 mesos a una entitat independent i/o científics experts, un estudi epidemiològic dels efectes de les emissions radiotòxiques derivades del funcionament de les centrals nuclears instal·lades a Catalunya.

En la proposta s’insta al Departament de Salut a que en l’encàrrec de l’esmentat estudi epidemiològic s’especifiqui que els resultats s’han de presentar de forma desagregada segons la zonificació establerta al Plan de Emergencia Nuclear Exterior a las Centrales Nucleares d’Ascó i Vandellòs, Tarragona (PENTA), sent la Zona I aquella compresa en el cercle amb radi fins a 10 km de les centrals nuclears, i la Zona II aquella compresa en el cercle amb radi entre 10 km i 30 km de les centrals nuclears.

També s’insta al Departament de Salut a que en l’encàrrec de l’esmentat estudi epidemiològic s’especifiqui que els resultats s’han de presentar com a mínim amb indicació de la incidència i la incidència acumulada de càncers, i no només la taxa de mortalitat per càncers, i per al període que va des de la posada en marxa de les centrals nuclears fins a l’actualitat. I es demana que l’estudi es presenti com a molt tard, divuit mesos després de l’encàrrec.

Sergi Saladié, diputat impulsor de la iniciativa, ha explicat que «a partir del 2018 aquests estudis epidemiològics es realitzin de manera continuada i s’estableixin els mecanismes perquè el finançament recaigui sobre el productor d’emissions radiotòxiques».

LA CUP-CC també ha aconseguit que el Parlament demani al Govern de la Generalitat que prengui les mesures necessàries les mesures necessàries, (i si s’escau establint una ordre de clausura de les centrals nuclears), per corregir els possibles efectes nocius en la salut de les persones de les emissions radiotòxiques que es derivin de l’estudi epidemiològic.

20 de juliol de 2017