El ple de Vic aprova la moció de suport a l’autonomia dels ens locals i l’alcalde es nega a penjar permanentment l’estelada al balcó de l’Ajuntament

Els 11 punts ordinaris de l’ordre del dia es van aprovar amb una inusitada rapidesa, per unanimitat tots excepte el conveni de cessió anticipada d’uns […]


Els 11 punts ordinaris de l’ordre del dia es van aprovar amb una inusitada rapidesa, per unanimitat tots excepte el conveni de cessió anticipada d’uns terrenys de l’hospital de la Santa Creu, en què la CUP es va abstenir. Els punts eren els següents:

1 Donar compte del nomenament de personal funcionari interí

2 Sol·licitud expressa de pròrroga del conveni amb l’ICASS per la prestació del servei centre de dia per a gent gran i canviar l’ubicació de Casa Moreta 

3 Aprovar el conveni amb el Servei Català de Trànsit per l’adhesió al Sistema d’Informació i Atenció a les Víctimes i afectats d’accidents de Trànsit (SIAVT) 

4 Donar compte dels informes elaborats per la tresoreria municipal, d’acord amb la llei 15/2010, de 5 de juliol, sobre les mesures de lluita contra la morositat 

5 Expedient de modificació de crèdits

6 Admetre a tràmit la iniciativa i designar comissió d’estudi per a l’aprovació del reglament del Consell de la Pagesia de Vic 

7 Aprovar el Pla Específic Municipal del Mercat de Música Viva de Vic 

8 Conveni urbanístic per a la cessió anticipada a l’Ajuntament de Vic del terreny destinat a vialitat restringida del polígon d’actuació urbanística PAU 38 “Santa Creu” del POUM de Vic 

9 Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic de Desenvolupament per a l’adaptació topogràfica del carrer de Gravat Costa, 1 al 25 de Vic 

10 Aprovar inicialment la “modificació puntual núm. 3 del POUM de Vic per adaptar-lo a la normativa vigent en matèria d’equipaments comercials” 

11 Sol·licitar informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central sobre la proposta de “modificació puntual del POUM de Vic per a la transformació dels usos establerts al polígon industrial d’El Bruguer”.

L’apartat de les mocions va començar amb la que presentaven conjuntament la CUP, CiU i el PSC. A la junta de portaveus prèvia al ple, els tres grups havien presentat sengles propostes de denúncia de l’intent del govern espanyol de retirar competències i reduir el nombre de regidors dels ajuntaments. Posteriorment, els tres partits van consensuar una única moció que incloïa propostes de tots els grups signants. Tots els grups del consistori van coincidir a criticar les propostes de Rajoy pel que representen de disminució de qualitat democràtica i de serveis a les persones i la moció va ser aprovada per unanimitat.

Seguidament es va debatre una moció de la PxC, que la CUP no va discutir seguint la seva política de votar en contra de totes les mocions que provinguin d’un partit racista, antidemocràtic i espanyolista.

La tercera moció era d’ICV i demanava que l’Ajuntament es comprometés en la petició per la implementació d’un cicle formatiu públic de l’àrea agroalimentària a la ciutat de Vic. La CUP va criticar la postura de l’alcalde, que en aquest cas ha actuat més com a president del patronat de la UVic que com alcalde de la ciutat i ha prioritzat els interessos de l’entitat privada que vol establir aquest cicle de forma privada a Olot en lloc de treballar perquè aquest cicle es faci a Vic i de manera pública. La moció va ser rebutjada gràcies a l’abstenció de la racista i espanyolista PxC i els vots en contra de l’equip de govern format per CiU i ERC. Tota l’oposició democràtica (CUP, PSC, ICV i SI) hi va votar a favor.

La darrera moció inclosa a l’ordre del dia la presentava SI i demanava una regulació dels símbols als edificis de l’ajuntament. La moció proposava que es pengés permanentment la senyera al pal central de la balconada de l’Ajuntament, i als costats la de la ciutat i l’estelada. En la discussió d’aquesta moció l’alcalde va demostrar el seu poc compromís real amb la causa independentista i va anunciar el seu vot en contra de la proposta per tal d’evitar un enfrontament amb el govern espanyol per aquest tema. La CUP va mostra el seu total acord amb la moció; SI va acceptar l’esmena d’ERC que va proposar penjar l’estelada en un nou pal al balcó de sota el rellotge per tal d’evitar l’incompliment de la llei de banderes; aquesta esmena pretenia fer canviar el vot de CiU, però només va convèncer ICV, que va canviar la seva anunciada abstenció per un vot a favor. Al final, la moció va ser rebutjada amb els vots a favor de la CUP, ERC, ICV i SI, l’abstenció del PSC i els vots en conra de CiU i l’espanyolista i feixista PxC.

ICV va presentar pel procediment d’urgència la moció que havia proposat la Plataforma Aigua és Vida per evitar la privatització de l’empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL). Va ser aprovada amb el vot favorable de tots els grups excepte CiU, que es va abstenir.

Al torn dels precs i les preguntes, la CUP va formular 5 precs i preguntes a l’equip de govern.

En primer lloc es va demanar a l’equip de govern un canvi en la política de sancions que està duent a terme a diferents entitats de la ciutat per enganxar cartells en llocs que consideren “inadequats”. La realitat és que Vic pateix un greu dèficit d’espais on enganxar cartells d’informació ciutadana, cosa que obliga les entitats a fer-ho en llocs que no estan pensats amb aquesta finalitat La CUP va recordar a l’equip de govern el seu compromís, pres al ple de maig, de continuar la campanya informativa mentre no s’hagi fet un estudi de les necessitats de cartelleres. El govern, però, no troba que la campanya informativa i les sancions siguin incompatibles i va anunciar que continuaria multant per cartells enganxats en llocs no autoritzats, tot i admetre que hi ha una mancança en aquest aspecte.

La formació independentista també va demanar informació sobre el logo de l’Ajuntament de la ciutat que hi ha per partida doble en un establiment de compravenda d’or i plata ubicat a la Plaça Major. El regidor d’urbanisme va anunciar que ja se’ls a requerit perquè el retirin, ja que no tenien autorització per posar-lo.

La CUP també es va interessar per la situació de les treballadores del servei de neteja de les escoles de Vic, que han vist disminuïdes les seves hores de treball i consegüentment el sou, a causa d’unes suposades pèrdues de l’empresa que ostenta la concessió d’aquest servei des del passat mes de febrer. El regidor de serveis, Antoni Serrat va reconèixer que l’empresa podia dur a terme aquesta retallada, ja que el contracte signat amb l’ajuntament li ho permet, i aquest no es fa responsable del salari de les treballadores.

En quart lloc, el partit de l’Esquerra Independentista va interpel·lar l’equip de govern perquè faci una remodelació a fons de l’ordenança de civisme, ja que no troba lògic que es multi a persones per estendre roba als balcons, per anar despullats o per demanar caritat al carrer. El regidor d’ERC Joan Ballana va mostrar el seu tarannà anunciant que es continuaria multant per aquestes qüestions, i malgrat que la situació econòmica i social de l‘entorn sigui la que és.

Per acabar, la CUP va demanar que se solucionessin els problemes de la web de l’ajuntament a l’hora de consultar les diferents normatives i ordenances, demanda que va ser acceptada pel regidor de serveis Antoni Serrat.

3 d'agost de 2012