Tarragona: La CUP denuncia la utilització del bilingüisme als contenidors soterrats

La CUP de Tarragona demana a l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros i a Rosa Rossell, responsable del Servei de Política Lingüística municipal, una major implicació alhora […]La CUP de Tarragona

demana a l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros i a Rosa Rossell,

responsable del Servei de Política Lingüística municipal, una major

implicació alhora de fer complir el Reglament per a l’Ús de la Llengua

Catalana a l’Ajuntament de Tarragona ja que des de l’Ajuntament s’estan

incomplint els articles 13 i 15.1.


Com és el cas de retolació bilingüe a nombrosos

contenidors soterrats de la ciutat. Per a la CUP és un contrasentit què

des del consistori s’incompleixi de manera premeditada la normativa

municipal en matèria de política lingüística, en detriment de la

llengua pròpia i oficial.


La CUP demana que s’arrangi la retolació dels contenidors soterrats

afectats, que es realitzi un seguiment acurat del Reglament d’Ús de la

Llengua Catalana i què es depurin responsabilitats polítiques per

aquest fet, explicant a la ciutadania quin ha estat el cost econòmic de

voler implantar el bilingüisme en els contenidors soterrats.

Documentació a tenir en consideració:

Reglament per a l’Ús de la Llengua Catalana a l’Ajuntament de Tarragona

Article 13: "La retolació pública de tota mena ha de ser feta en català."

Article 15.1: "Els llibres, les revistes i, en general, tots els

cartells i publicacions que editi l'Ajuntament de Tarragona, com també

els missatges que s'emetin a través dels mitjans de comunicació, s'han

de fer en català, llevat dels específicament destinats a la promoció

fora de l'àmbit lingüístic català, que es poden fer en la llengua dels

destinataris."


Font: TotTarragona.cat

20 de juliol de 2009