Terrassa: Moció al Ple per aturar els tràmits per a l’edificació a diversos sectors de la ciutat

La Candidatura d'Unitat Popular de Terrassa presentem aquest dijous, al ple, una proposta per demanar l’aturada dels tràmits per a l’edificació dels sectors de Can […]La Candidatura d'Unitat Popular de Terrassa presentem aquest dijous, al ple, una proposta per demanar l’aturada dels tràmits per a l’edificació dels sectors de Can Marcet, Les Aymerigues i Can Colomer. En els propers mesos està previst que s’inicïin els procediments per a

urbanitzar nous terrenys periurbans de Terrassa a les àrees de Can

Marcet, Les Aymerigues i Can Colomer. Es tracta d’una sèrie

d’edificacions en terrenys periurbans que en cas de dur-se a terme

suposarien ocupar un total aproximat de 131 hectàrees, quasi un 2% de

la superfície del terme municipal i aproximadament un gens menyspreable

increment del 12% en l’àrea actual del nucli urbà.


MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE TERRASSA

(CUP) PER DEMANAR L’ATURADA DELS PLANS DE CONSTRUCCIÓ ALS TERRENYS

PERIURBANS DE CAN MARCET, LES AYMERIGUES I CAN COLOMER.

En els propers mesos està previst que s’inicïin els procediments per a

urbanitzar nous terrenys periurbans de Terrassa a les àrees de Can

Marcet, Les Aymerigues i Can Colomer. Es tracta d’una sèrie

d’edificacions en terrenys periurbans que en cas de dur-se a terme

suposarien ocupar un total aproximat de 131 hectàrees, quasi un 2% de

la superfície del terme municipal i aproximadament un gens menyspreable

increment del 12% en l’àrea actual del nucli urbà.

Pensem que aquesta decisió apunta cap a la conformació d’una Terrassa

sobredimensionada i macrocefàlica, una ciutat de grans proporcions,

barri dormitori de Barcelona, allunyada de la concepció de ciutat que

la majoria de la població considera com a adequada i desitja per a

viure.

Per això i atès que aquestes construccions es realitzaran en el sector

en que està previst el pas del 4t Cinturó, fet que dóna la raó als i

les qui han alertat que aquest via suposarà un vector d’edificació i

creixement urbà i residencial, a afegir a l’impacte de la pròpia

construcció viària,

Atès que malgrat la construcció d’alguns equipaments aquests plans

comportaran conseqüències socials com, per exemple, l’increment de la

saturació de serveis tan bàsics com CAP, escoles, etc.

Ateses les reduïdes dimensions dels pisos de Protecció Oficial, els

preus i la realitat de l’existència de nombrosos solars urbans per

construir i pisos desocupats, ensems amb una política de preus que són

a la base real del problema de les dificultats de la majoria de la

població per accedir a un habitatge propi,

Considerem que l’edificació d’aquests sectors és la raó darrera per

cobrir la Riera de Palau, continuant el fet que suposa que la política

urbanística la marquin les constructores i no la regidoria de

Planificació Territorial.

I, finalment, plantegem que aquest fet suposarà un pas nefast per a

Terrassa en l’aposta de l’Equip de Govern i de tot el Consistori per

dur a terme una política econòmica basada en el curt-terminisme

constructor/especulador, un sector que genera ocupació inestable i que

té un horitzó d’incertesa al davant. Es tractarà, doncs, d’unes

actuacions que repercutiran fortament en l’entorn natural de Terrassa,

ja actualment greument afectat, eliminant un enorme sector de l’anella

periurbana terrassenca, imprescindible per a la realització de moltes

activitats de lleure popular i per aconseguir un imprescindible efecte

amortidor camp-ciutat.

Per això sol•licitem en Ple Municipal que:

S’aturin els tràmits per l’edificació dels sectors de Can Marcet, Les

Aymerigues i Can Colomer, duent a terme les modificacions que siguin

necessàries en el POUM actualment vigent.

Terrassa, 12 de març de 2007

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE TERRASSA

29 de març de 2007